Drejtor i Zyrës Ligjore

ArtMotion
E skaduar

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

 

K O N K U R S

 

Për plotësimin e vendit të lirë të punës,

Drejtor i Zyrës Ligjore 

Vendi i punës: Prishtinë 

Orari i punës : I Plotë 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përgjegjës për koordinimin e zyrës ligjore dhe funksionimin e saj. 
 • Harton plane të punës dhe ndihmon ne zbatimin e tyre të përcaktuara në bazë të objektivave të departamentit. 
 • Harton dhe zhvillon Aktet Juridike, Kontratat, Marrëveshjet dhe të gjitha format e shkresave lidhur me fushe veprimtarin e Artmotion. 
 • Kujdeset që përmbajtja dhe forma e akteve ( shkresave) të jetë e saktë në aspektin ligjor, gjuhësor dhe teknik. 
 • Përgatit opinione ligjore lidhur me fushe veprimtarin e Artmotion. 
 • Bashkëpunon me departamentet tjera brenda Artmotion, për aktivitete që ndërlidhen me fushën e legjislacionit. 
 • Përgatit raporte periodike sipas kërkesës së institucioneve.
 • Kryen edhe detyrat tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga Drejtori. 
 • Njohuri të përgjithshme për përdorimin e paketës “Office”,
 • Të posedojë Patentë Shofer - Kategoria “B”,

 

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universitare Fakulteti Juridik ,
 • Përvojë pune se paku 3 vjeçare - eksperiencë pune relevante, 
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në fushën e përgjegjësisë së Artmotion. 

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në së bashku me foto; 
 • Kopja e Letërnjoftimit ;
 • Kopja e Diplomës dhe Certifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Motivuese;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

 

Aplikimi bëhet përmes e-mail -  postës elektronike, në:

hr@artmotion.net

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 21.08.2020 

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel