Inxhinier, Arkitekt, Punëtorë dhe Mjeshtër Ndërtimi

Olti Trasing
E skaduar

”OLTI  TRASING“ SH.P.K.

Prishtinë 

“ Olti Trasinig” është kompani me përvojë të gjatë në ndërtimtari dhe në tregun e punës, e cila  aktivitetet punuese i zhvillon në Kosovë dhe më gjerë. Me qëllim të realizimit dhe mbulueshmërisë së projektëve punuse të cilat i ka në zhvillim-implementim e sipër, shpall konkurs për rekrutimin e stafit, përkatësishtë pozitat e punës si më poshtë. Në harmoni të zbatimit të Ligjit e Punës dhe Rregulloëve te Brendëshme të kompanisë, mirëpresim aplikimin-intersimin e kandidatëvepër këto vende pune:

 

1. INXHINIER I ARKITEKTURËS  - (1 pozitë  )

2. INXHINJER I NDËRTIMTARISË  - Konstruktiv  ( 1 pozitë )

3. INXHINJER I ELEKTROS    -  (1 pozitë  )
________________________________________________

4. MJËSHTËR – TEKNIK PËR  RRYMA TË DOBËTA  ( 2 pozita )

5. MJESHTËR  PËR UJËSJELLËS –  DHE KANALIZIME   ( 2 pozita )

6. PUNËTORËNË NDËRTIMTARI   (5 pozita)

7. MJESHTËR - për Prodhim të Dyerve dhe Dritarëve ( 1 pozita ) , DHE

8. NDIHMËS MJESHTËR - për Prodhim të Dyerve dhe Dritarëve  ( 1 pozitë )

9. SALDUES( 1 pozitë )

10. NDIHMËS SALDUES  (1 pozitë )

______________________________________________________________________________

 

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË PUNËS DHE AKTIVITETËVE PUNUESE ( Pozitat 1-3)

 

Inxhinjerat- koordinohen dhe bashkpunonjë ngushtë me menaxhmentin e kompanisë, sidhe me strukturat të tjera profesionale, duke u kordinuar dhe ndërvepruar efektivishtë lidhur me projektet ndërtimore.

Hartojnë dhe projektojnë plane profesionale të situacionëve të objektëve ndërtimore që do të ndërtohen dhe finalizohen.

Përkujdesen dhe monitorojnë zbatueshmërinë e tyre në kuptimin cilësor dhe sasiorë si nga punëtorët dhe ekzekutues të tjerë të punimëve.

Organizojnë punën  e tyre si dhe me punëtorët e tjerë duke përcaktuar prioritetet dhe mbarëvajtjen e punimëve. 

Janë përgjegjës dirket për projektet e besuara. 

Angazhimi në projekte mbrenda vendit dhe jashtë vendit sipas nevojës dhe projekteve të kompanisë.

Përkujdesje ndaj afatëve kohore për realizueshmëri të projekëtve.

 

Kualifikimet, aftësitë profesionale dhe përvojat e punës ( pozitat nga 1 - 3)

 

Kualifikime  superiore përkatëse (fakulteti) sistem pesë vjeçarë, apo sist. bachelor – 3 vjeç.

Njohje të programëve punuse - Microsoft Office, AutoCAD, ArchiCAD, etj. (e pëlqyeshme).   

Afatësi në projketim dhe hartim të projekt -planëve, zbatim- implementim të tyre. 

Njohje-orjentuese profesionale të projektëve ndërtimore dhe planëve punuese .

Njohje mesatare të gjuhëve Gjermane apo Anleze.

Përvojë të punës në lëmin/it përkatëse ( së paku dy vjet punë), është përparësi .

Gjendja e mirë  shëndetësore.

 

Kushtet e punës dhe kompenzimet

 

Do të punohet në kushte të përshtatëshme (standarde) pune dhe në konformitet me Ligjin e Punës dhe Rregulloret e brendëshme të kompanisë .

Trajtim  të barabartë dhe pa asnjë diskrimiknim të çfarëdo lloji.

Pagat dhe kompenzimet - do të jenë në konkurueshmëri të tregut të punës, kompenzime motivuese- shtesë për performancë të mirë dhe realizueshmëri në punë .

________________________________________________________________________________________

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË PUNËS DHE AKTIVITETËVE PUNUESE ( Pozitat 4-10)

 

Profilet si më poshtë, do të jenë pjesë të aktivitetëve punuese në kuadër të kompanisë të cilët do të zhvillojnë aktivitetin e tyre  sipas llojt të punës dhe përcaktimit profesional, përkatësishtë pozitës në punë si në vijmë:

 

4. MJËSHTËR – TEKNIK PËR  RRYMA TË DOBËTA  ( 2 pozita )

Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe struktura tjera mbikqyrëse dhe profesionale.

Shpërndarje të rrjetëve dhe instalimëve përkatëse(rrjeti internetit, kamerave, alarmit te zjarrit etj.) infrastrukturore të objektëve ndërtimore të parapara sipas projektëve përkatëse praprake.

Përkujdesje dhe zgjuarësi në implementim të projektëve.

Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre në kohë reale.

5. MJESHTËR  PËR  UJËSJELLËS –  DHE KANALIZIME   ( 2 pozita )

Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe struktura tjera mbikqyrëse dhe profesionale.

Instalim të rrjetit (nyjëve) të ujësjellësit, montim të nyjëve sanitare, rrjetin e kanalizimëve dhe nyjëve të kanalizimëve sipas standardëve koherente, për këto lloje të punuimëve.

Përkujdesje të shtuar dhe zgjuarësi në implementim të projektëve.

Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre në kohë reale.

6. PUNËTORËNË NDËRTIMTARI   (5 pozita)

Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe strukturat tjera mbikqyrëse dhe profesionale.

Kryen aktivitete ndërtimore, dhe jo vetëm, si psh. Ndërtim i murëve, suvatime, vendosje dhe shkrehje të skelëve të punës, përshtatje dhe adoptime dhe modifikume të hapsirave punuse, etje.

Përkujdesje dhe zgjuarësi në implementim të projektëve.

Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre sipas rekomandimëve të parapara në kohë reale.

 

7. MJESHTËR, DHE NDIHMËS TË TIJ, për Prodhim të Dyerve dhe Dritarëve ( nga një (1) pozitë )

Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe strukturat tjera mbikqyrëse dhe profesionale (me Inxhinjerat).

Prodhim të dyerëve dhe dritarëve , si dhe modifikme të ndryshme profesionale të profilave dhe konstrukcionëve të ndryshme  të dyerëve dhe dritarave  ( profile metalike, Plastike, Alumini etj). 

Përkujdesje dhe zgjuarësi në implementim të projektëve (prodhim, montim dhe modifikim).

Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre sipas rekomandimëve të parapara në kohë reale.

8. Ndihmës Mjeshtër  (1 pozitë ), -Ndihmon dhe bashkpunon me mjeshtrin Kryesor - mbikqyrës në të gjitha aktivitetet punuese, dhe nën mbikqyrjen e tij angazhohet efektivishtë për prodhimin e dyerëve dhe dritarëve, etj.

 

9. SALDUES( 1 pozitë )  

Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe strukturat tjera mbikqyrëse dhe profesionale.

Salidime dhe modifikme të ndryshme profesionale të profilave dhe konstrukcionëve të ndryshme metalike. 

Përkujdesje dhe zgjuarësi në implementim të projektëve.

Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre sipas rekomandimëve të parapara në kohë reale.

10. Ndihmës Saldues (1 pozite), - Ndihmon dhe bashkëpunon me mjeshtrin Saldues në të gjitha aktivitetet punuese, dhe nënmbikqyrjen e tij angzhohet efektivishte në punë .

 

Kualifikimet, aftësitë profesionale dhe përvojat e punës pozitat ng 4 -10 )

 

Shkolla e mesme  në drejtimin/et përkatëse për pozitat simë lartë ( është përparësi)

Trajnime dhe certifikime të ndryshme profesionale, sidhe aftësim në programe të ndryshme në punët - profesionet përkatëse ( janë të pëlqyshme)  .

Njohje-orjentuese profesionale të projektëve dhe planëve punuese .

Përvoja  punës në lëmi/n përkatëse është përparësi ,( së paku një ( 1) vjet punë). 

Njohje mesatare të gjuhëve Gjermane apo Angleze (ata që dëshirojnë të punojnë jashtë vendit )

Gjendja e mirë shëndetësore .

 

Kushtet e punës dhe kompenzimet

 

Do të punohet në kushte të përshtatëshme pune (standarde) pune dhe në konformitet me Ligjin e Punës dhe Rregulloret e brendëshme të kompanisë .

Trajtim  të barabartë dhe pa asnjë diskriminim të çfarëdo lloji.

Pagat dhe kompenzimet, do të jenë në konkurueshmëri të tregut të punës, (kompenzime motivuese - shtesë për performancë të mirë, dhe realizueshmëri në punë).

 

Informacione të përgjithshme për të gjithë aplikantët  dhe mënyrën e aplikimit

Të gjithë të interesuarit për pozitat e sipër cekuara, që (dëshirojnë)do të punojnë jashtë vendit është e domosdoshme njohja e gjuhës Angleze dhe/apo Gjermane.

Aplikimi, bëhet online , duke dërguar aplikacionin dhe CV-në, në email adresat si në vijmëoltitrasing@benidonagroup.com ose, oltitrasing2005@gmail.com,  sidhe mundë të sillen fizikishtë në zyret e “Olti Trasing”, Rr. “Bill Klinton” pn., Lakrishtë, Prishtinë. -- Për ndonjë sqarim/ pyetje eventuale  mund të thirrni në këtë nr. tel.: 045/440-440.

Kandidatët që përzgjidhen (bazuar në intervesitat që do të mbahen), më pas do të sjellin edhe dokumentacionin mbështetës për kulifikimet/certifikata dhe përvojat e paraqitura si në CV–të e tyre. 

Konkursi do të jetë i hapur 14 ditë nga dita e publikimit. 

Në varësi të numrit të madhë të të interesuarve, në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të përzgjidhen sipas kushtëve më të plotësuara-vlerësuara,nga menaxhmenti përkatës.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel