Kontabilist/e

KEDS Energy
E skaduar

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit të lirë në Departamentin Kontabilitet, Kontroll dhe Raportime, Departamenti i Burimeve Njerëzore, me datë 01 Shkurt 2023 shpall vend të lirë për pozitën e mëposhtme: 


TITULLI I POZITËS: Kontabilist/e 
LOKACIONI DHE NUMRI I POZITAVE: Gjilan, 1 pozitë 


PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

• Implementon dhe zbaton standardet dhe rregullat financiare për llogaritë e pagueshme, mjetet themelore dhe invetarin; 
• Mban evidenca analitike dhe kontabël të llogarive të pagueshme, mjeteve themelore dhe inventarit; 
• Respekton dhe zbaton procedurat dhe proceset për regjistrimin e faturave; 
• Kryen barazimin e regjistrimeve vjetore me komisione rreth regjistrimeve fizike; 
• Përcjell dhe kujdeset që dokumentacioni të jetë i kompletuar; 
• Tregon fleksibilitet për punë ekipore dhe për detyrat që lidhen me pozitën direkt dhe indirekt; 
• Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së eprorit. 


KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET: 
• Diplomë e shkollës së mesme Ekonomike, Drejtimi: Kontabilitet apo Financa; 
• Të ketë eksperiencë pune 1 - 2 vite në fushat përkatëse; 
• Aftësi të mira në paketën e MS Office; 
• Respekton konfidencialitetin e informatave për punën që bën; 
• Aftësi të shkëlqyera organizuese, analitike dhe komunikatave.

 
SI TË APLIKONI? 
Ju mund të aplikoni përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme: 

1. Plotësoni aplikacionin tuaj online në linkun: https://careers.keds-energy.com/#/ 
2. Dërgoni aplikimin tuaj përmes adresës sonë të e-mailit: HR@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozicionin për të cilin po aplikoni dhe duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme: 

- CV; 
- Diplomën e kualifikimit; 
- Dëshmi nga përvoja e punës/Trusti; 
- Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata; 
- Certifikatat e trajnimeve të ndjekura. 


Data e fundit për aplikim: 15 Shkurt 2023. 


SHËNIME ME RËNDËSI: 
• KEDS ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë qytetarët pa dallim. 
• Aplikimet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikimet e mangëta refuzohen. 
• Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe që përzgjedhen në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel