Menaxher/e për Resurse Njerëzore

AZTECH
24 ditë të mbetura

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar. AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. 

AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:   

Menaxher/e për Resurse Njerëzore

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Drejton procedurat për administrimin e punonjësve, rekrutimin, trajnimin dhe zhvillimin e karrierës.
 • Drejton politikat e RNJ duke zbatuar, interpretuar, monitoruar aplikimin e tyre dhe komunikon me Menaxheret e Departamenteve me qëllim zbatimin e politikave në mënyrën e duhur.
 • Ndërton dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera që i janë caktuar Departamentit të RNJ.
 • Ndjek procesin e nënshkrimit të kontratave individuale të punës për punonjësit si dhe zbatimin e procedurave të brendshme të ndërmarrjes në përputhje me Kodin e Punës dhe ligjeve të tjera të zbatueshme.
 • Përpilon, ndjek dhe sigurohet që administrimi i dosjeve të personelit të jetë i plotë dhe në cilësi duke monitoruar plotësimin me të gjitha dokumentet e kërkuara dhe ruajtjen e konfidencialitetit.
 • Mban marrëdhëniet me organet tatimore dhe zyrën e punës duke respektuar legjislacionin, kodin e punës etj.
 • Përcakton së bashku me Menaxherët e Departamenteve dhe administron nevojat për trajnim të punonjësve të kompanisë.
 • Mban në mënyrë të vazhdueshme komunikimin me drejtuesit e departamenteve me qëllim përmirësimin e klimës së punës dhe garantimin e performancës së punonjësve të kompanisë. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

 • Shkollimi Universitar Juridik, Ekonomik (Administrim Biznesi ose Shkenca Sociale) 
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune relevante;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale;
 • Njohuri të avancuara në legjislacionin në fuqi;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe negocimi;

Ne ofrojmë: 

 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun Kosovar 
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional 
 • Pagë konkuruese

 

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com

 

Afati për aplikim deri me datë: 14.11.2021

 

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore. 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel