Zyrtar/e Administrativ

"L-Group"shpk
E skaduar

L-Group Sh.p.k, shpallë konkurs për një (1) pozitë

Titulli: Zyrtar/e për Administratë/Prokurim

I raporton: Menaxherit të Kompanisë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Kujdeset dhe asiston në përgatitjen e dokumentacionit për shpalljet e njoftimeve; 
  • Asiston në përgatitjen e dokumentacionit për çdo prokurim sipas kritereve të parapara;
  • Mban evidencë adekuate të tërë procesit të prokures për secilin prokurim dhe në bazë të kësaj asiston në përgatitjen e raporteve përkatëse mbi aktivitetet prokuruese;
  • Asiston në përgatitjen e raporteve mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore lidhur me prokurimet dhe raporte të tjera lidhur me prokurimet;
  • Kryen detyra tjera të lidhura me kompaninë varësisht sipas kërkesës së mbikëqyrësit. 

Edukimi:

  • Diplomë Universitare në Fakultetin Juridik, Ekonomik, apo te ngjajshme 
  • Njohje e shkëlqyeshme e programeve të MS Office si dhe aftësi të përshtatjes për punët me Sistemin e Menaxhimit te Informacionit


Përvoja e punës:

  • Preferohet përvojë profesionale adekuate, përparësi njohja e Prokurimit, 
  • Njohja e gjuhëve te huaja: Njohja e gjuhës angleze e preferueshme.


Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë CV në email adresen: group-l@hotmail.com

Procedura e aplikimit:

• Afati i fundit për aplikim është 09 gusht 2022.

• Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e konkursit do të kontaktohen, të cilëve do t'ju kërkohen dëshmite e paraqitura në CV.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel