Thirrje për Programin Ekzekutive

Kolegji AAB
E skaduar

Informata të përgjithshme rreth projektit 

Programi Arsimor Ekzekutiv në Dizajnin e Brendshëm dhe Inovacionin e Produktit është hartuar  nga profesorët e Kolegjit AAB, në bashkëpnim me professor nga Universiteti i Bolonjës,  Universëteti Politeknik i Milanos, profesionistë nga Shehu Academy dhe ekspert vendor. Të gjitha  palët e përfshira kanë kontribuar duke shpalosur veprimtarinë dhe profesionalizmin e tyre në  dizajnin dhe përpunimin e drurit.  

Programi përfshin pjesën teorike që do të zbatohet në hapësirat e Kolegjit AAB dhe pjesën praktike  që do të implementohet në hapësirat punuese të Shehu Academy.  

Modulet që do të zhvillohet janë:  

 1. 1. Teknikat e vizatimit dhe të skicimit  
 2. 2. Cad Cam software  
 3. 3. Njohuri rreth historisë së mobilieve  
 4. 4. Trendet e dizajnit bashkëkohor  
 5. 5. Druri dhe nënproduktet e tij  
 6. 6. Konstruksionet e mobilieve  
 7. 7. Metodat bashkëkohore të përpunimit sipërfaqësor  
 8. 8. Makina dhe vegla për përpunimin e drurit  
 9. 9. Siguria në punë dh e  
 10. 10. Hyrje në zdrukthëtari 

 

Përfitimet e programit

Në këtë program do të ketë ligjerues nga Italia si dhe ligjërues vendor me eksperiencë të  

jashtëzakonshme në këtë fushë.  

Pjesëmarrësit në këtë program do të pajisen me certifikatë për realizimin e programit të arsimit  ekzekutiv. Studentët që ndjekin këtë program, do të përjashtohen nga ndjekja e lëndëve të njëjta  ose të ngjashme, pasi të vendosin të regjistrohen në studimet Bachelor ose Master në degën e  Arkitekturës dhe Arteve të ofruara në Kolegjin AAB.  

Meqë programi fokusohet në zhvillimin e tri kompetencave kryesorë të kandidatit si ato gjenerale  (prerje, ngjyra, konstruksioni etj), teknologjike (ilustrimi, procesi mekanik) dhe ato organizative,  pas përfundimit të programit kandidatët do të jenë në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur në  fushën e industrisë së drurit nga dizajnimi i produktit deri tek prodhimi duke përdor makineri dhe  software të ndryshëm.  

 

Kushtet dhe kriteret e aplikimit 

Të drejtë pranimi në këtë modul kanë të gjithë kandidatët kosovarë, të cilët shkollimin universitar  e kanë përfunduar në dizajnim apo janë të punësuar në këtë fushë.  

Në këtë modul mund të pranohen edhe kandidatët nga shtetet e tjera në kushte të njëjta konkurrimi  me kandidatët nga Kosova.  

 • a. Kandidatët nga akademia të cilët kanë të përfunduar studimet bachelor apo ndjekin studimet në njërën nga këto drejtime, poashtu edhe kandidatët që janë të punësuar në   ndonjë studio projektuese me 2 vite përvojë punë:  
 • Arkitekturë, Enterier, Dizajn industrial, Dizajn të mobilieve, Dizajn të integruar dhe të ngjashme.  
 • b. Kandidatët nga industria që janë janë të punësuar në industrinë e përpunimit të drurit, si fabrikë zdrukthëtarie, sallon të mobilieve e të ngjashme.  

 

Mënyra e përzgjedhjes së kandidatëve

Përzgjedhja e kandidatëve për programin në përpunimin e drurit do të bëhet sipas kritereve si në  vijim:  

 • a. Për kandidatët nga akademia  
 • Nota mesatare  
 • Dëshmia që janë të angazhuar në studio projektuese më së paku 2 vite.  
 • b. Për kandidatët nga industria  
 • Dëshmia / pëlqimi nga punëdhënësi që vërteton që kandidati lirohet nga puna, në orarin e mbajtjes së trajnimit, për gjatë tërë kohëzgjatjes së programit.  
 • Të jetë i punësuar në industri më së paku 2 vite.  

 

Kosto e programit 

Tarifa e caktuar për ndjekjes e këtij program do të jetë në shumë prej 500 euro. Kjo kosto përfshin  të gjitha shpenzimet në kuadër të programit, përfshirë ligjëratat teorike, punën praktike dhe  pjesëmarrjen në panairin virtual.  

 

Forma e aplikimit 

Dokumentet e kërkuara gjatë aplikimit do të jenë:  

 • a. Për kandidatët nga akademia:  
 • CV, Transkripti i notave apo diploma universitare, Vërtetim i punës (nëse ka) që dëshmon angazhimin në studio projketuese më së paku 2 vite.
 • b. Për kandidatët nga industria:  
 • CV, Vërtetim i punës që dëshmon angazhimin në ndonjërën nga industritë përkatëse më së paku 2  vite.