staffiX

  • Konkurse : 0
  • Pozita : 0

Adresa:

Rr. Mark Sopi, Zyrja No.36, Kati i 2

Telefoni:

+38345111151

Rreth punëdhënësit

staffiX është zgjidhja më e besueshme e fuqisë punëtore në Kosovë për rekrutim dhe një partner i zgjedhur për klientët. Misioni ynë është të lidhim talentet e reja me punëdhënësit kryesorë që kërkojnë shkathtësitë e tyre. Me një njohje të thellë të tregut të punës në Kosovë, ne mund t'i asistojmë klientët tanë në ndërtimin e fuqisë punëtore me cilësi të lartë, të cilat janë thelbësore për sukses. Pavarësisht se a jeni punëkërkues apo punëdhënës, ne jemi të angazhuar t'ju ndihmojmë t’i arrini qëllimet dhe të zhbllokoni potencialin tuaj. Ne ofrojmë një gamë gjithëpërfshirëse të zgjidhjeve të punësimeve të përkohshme dhe të përhershme në industri të ndryshme. Ekspertiza jonë përfshinë teknologjinë, financat dhe kontabilitetin, marketingun dhe kreativën, shitjet dhe shpërndarjen, pasuritë e paluajtshme si dhe mbështetjen administrative dhe mbështetjen e konsumatorëve. Ne krenohemi për faktin se ofrojmë shërbime të jashtëzakonshme të cilat i plotësojnë nevojat unike të klientëve dhe kandidatëve tanë. Duke shfrytëzuar rrjetin tonë të gjerë dhe njohuritë e industrisë, ne sigurojmë bashkime të suksesshme që nxisin rritjen dhe efikasitetin. Besojini staffiX-it që të jetë partneri juaj i besuar në botën gjithnjë në rritje të marrjes dhe menaxhimit të talenteve. staffiX is Kosovo's most reliable recruitment workforce solution and a partner of choice for clients. Our mission is to connect fresh talent with top employers who require their skills. With a deep understanding of Kosovo's labor market, we can assist our clients in building high quality workforces that are essential for success. Whether you are a job seeker or an employer, we are committed to helping you achieve your goals and unlock your potential. We offer a comprehensive range of contract, temporary and permanent placement solutions across various industries. Our expertise spans technology finance, and accounting, marketing and creative, sales and distribution, real estate, as well as administrative and customer support. We take pride in delivering exceptional services that cater to the unique needs of our clients and candidates. By leveraging our extensive network and industry knowledge, we ensure successful matches that drive growth and efficiency. Trust staffiX to be your trusted partner in the ever-growing world of talent acquisition and management.