Analist për Raportimin e të Dhënave për Biznese në Zyren Qendrore

Mundësi punësimi

 

TEB një ndër bankat më me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

 

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Analist për Raportimin e të Dhënave për  Zyren Qendrore.

 

Përgjegjësitë:

 

 • Gjenerimi dhe prezantimi i raporteve ditore / javore / mujore dhe vjetore tek Udhëheqësi i Divizioneve të Shitjeve të Biznesit dhe degëve
 • Monitorimi i trendit të shitjeve dhe ndër-shitjeve të produkteve / shërbimeve ekzistuese dhe të sapo-krijuara dhe raportimi i tyre siç duhet
 • Analizimi i të dhënave dhe nxjerrja e sugjerimeve prej tyre për palët e interesuara
 • Asistimi  për menaxherët e njësisë dhe udhëheqësin e Divizionit të Bankimit të NVM-ve, Divizionit të Bankimit Komercial / Korporatave dhe Njësisë së Marketingut të Menaxhimit të Parave të Gatshme në identifikimin e ofertave të reja fitimprurëse të tregut, zhvillimin dhe zbatimin e produkteve të reja dhe përmirësimin e asortimentit ekzistues të produktit, duke kryer analizën e plotë të të dhënave për shkakun dhe efektin
 • Përgjegjës për hulumtimin e tregut dhe analizimin e zhvillimit në segmentet përkatëse.
 • Mbledhja dhe analizimi i të dhënave të ekonomisë së vendit, sektorit financiar, aktivitetet e sektorit si tregti, prodhim dhe shërbim. Lidhur me këto të japë rekomandime për përmirësime dhe / ose zhvillime të reja
 • Vlerësimi i proceseve dhe rrjedhave të punës lidhur me Degët / Zyrën Qendrore dhe / ose produktet dhe shërbimet
 • Përgjegjës për sugjerimin e ideve të reja lidhur me produktet / shërbimet bazuar në analizën e të dhënave për palët / departamentet përkatëse
 • Përshtatja e mjeteve (‘tools’)dhe programeve përllogaritëse (‘spreadsheet’) që mundësojnë trajtimin e nevojave specifike të raportimit të biznesit
 • Mbajtja e përgjegjësisë për saktësinë e raporteve të të dhënave dhe analizave të bëra
 • Dizajnimi dhe vendosja e një sistemi automatik të raportimit i cili do t'i drejtohet degëve dhe departamenteve
 • Dizajnimi i raporteve të profitabilitetit për produkte të ndryshme
 • Mirëmbajtja e raporteve të bazuara në produkte që do të përdoren për të matur zhvillimet për produkte dhe njësi specifike
 • Bashkëpunimi i ngushtë me menaxherët e departamenteve në krijimin dhe mirëmbajtjen e raporteve dhe analizave për klientë specifikë dhe grupe të synuara
 • Dizajnimi i sistemeve të monitorimit dhe vlerësimit për fushata të ndryshme të shitjeve

 

 

 

Kualifikimet e kërkuara:

 

 • Diplomë universitare në shkenca kompjuterike ose ekonomi
 • Përvojë bankare në raportim është e preferuar
 • Përvojë tjetër biznesi me sfond analitik është e preferuar
 • Të kuptuarit e mjedisit të biznesit dhe trendeve dhe zhvillimeve specifike të tij
 • Të kuptuarit e produkteve dhe shërbimeve bankare
 • Njohuri në sistemin bazë bankar është e preferuar
 • Njohuri përkatëse në MS Office, në veçanti nivel i avancuar në Excel
 • Efikas në punë ekipore

 

 

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel