Asistente Financiare/Kontabiliste

ESTEMED
24 ditë të mbetura

ESTEMED BEAUTY CENTER 

Hap konkurs pune
Asistente e Financave/Kontabilitet 

Kriteret: 

• Njohuri  ne programin e financave.
•Përvojë pune në kontabilitet dhe në fushën e financave.
•Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës dhe marrëdhënies me stafin tjetër administrative.
•Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të paketës Microsoft Office .
•Të ketë njohuri shumë të mira mbi legjislacimin tatimor në Kosovë.
• Aftësi të mira komunikuese
•  Mosha 23/38 vjeçare
• Jeton në Prishtinë 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
• Regjistrimi kontabel i transaksioneve ditore financiare.
• Leshimi dhe regjistrimi i faturave tatimore.
• Regjistrimi i shpenzimeve operative.
• Përgaditja e raporteve financiare sipas kërkeses se menaxhmentit.
• Kryerjen e detyrave dhe puneve në përputhje me manualet e aplikueshme brenda kompanisë.


Të interesuarit të dërgojnë CV në: estemedgrup@gmail.com


Vetëm kandidatet e përzgjedhur do të ftohen për intervistë pranë zyreve tona. 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel