Data Analyst in Workforce - Live Monitoring

KiKxxl & evroTarget LLC
7 ditë të mbetura

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 

 • Mbledh, përpunon, mirëmban, analizon dhe prezanton të dhëna statistikore në lidhje me projekte të ndryshme
 •  Analizon, interpreton krijon dhe prezanton raporte të ndryshme statistikore për projekte të ndryshme dhe punonjësit në kuadër të këtyre projekteve
 •  Monitoron rezultate të ndryshme të punës, veçanërisht në aspektin e rentabilitetit ekonomik dhe propozon masa veprimi për përmirësim
 •  Planifikon orarin e punës së resurseve njerëzore nëpër projekte të ndryshme sipas nevojave të parashikuara
 •  Në mënyrë aktive ne baza ditore siguron zbatimin e orarit të punonjësve sipas planifikimit paraprak
 •  Monitoron në baza ditore produktivitetin individual dhe grupor të punonjësve dhe siguron arritjen e caqeve të paracaktuara   

 

Kërkesat:
 

 •  I/e diplomuar në një fushë përkatëse në matematikë / statistikë apo fusha të ngjashme
 •  Njohuri të avancuara në përdorim të MS Office, veçanërisht Excel dhe PBI
 •  Njohja e gjuhës angleze e nevojshme, gjuha gjermane e dëshiruar
 •  Shkathtësi dhe përvojë për të punuar me të dhëna numerike
 •  Aftësi të shkëlqyeshme analitike
 •  Preferohet së paku dy vite përvojë relevante e preferuar në qendra të kontaktit në fushën e shërbim të klientit
 •  Përvojë në zhvillim dhe hartim të bazës së të dhënave për nevoja statistikore
 •  Aftësi për të punuar i pavarur, i strukturuar dhe kompetent
 •  Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe bashkëpunimit si dhe aftësi organizative

Apliko për këtë pozitë