Edukatore dhe Moter Edukatore

Kualifikimet për edukatore (3-6)

Fakulteti i Edukimit – Programi Fillor

Shkolla e lartë pedagogjike –Profili Edukatore

Fakulteti Filozofik – Dega e Pedagogjise

Fakulteti i shkencave Sociale – programi përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve

 

Kualifikimit për motër edukatore (0-3)

Fakulteti i Edukimit – programi në fëmijërinë e hershme 0-3;

Shkolla e Mesme e Mjekësisë – Drejtimi Infermiere

Shkolla e Mesme e Mjekësisë – Drejtimi Pediatri

Shkolla e Mesme e Mjekësisë – Drejtimi Mami;

Shkolla e Mesme e Mjekësisë- Mjekësi e Përgjithshme

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

1) Rezymeja personale (CV) bashkangjitur një fotografi personale

2) Letra motivuese

3) Diplomat e kualifikimit

4) Dëshmi të përvojës në institucionet arsimore (nëse ka)

 

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi mbetet i hapur 14 ditë nga data e shpalljes, duke filluar nga data 13 Janar 2023 deri më datën 27 Janar 2023

Aplikacionet duhet t’i dorëzoni në email adresen info@cambridgekids-ks.com

 

 Shënim: Vetëm aplikacionet e kompletuara do të shqyrtohen për raundin e dytë (intervistë).

Shpallja ka skaduar
adform-pixel