Financa

Hajde
E skaduar

HAJDE, aplikacioni më i ri për blerjen e produkteve ushqimore online në tregun e Kosovës shpall konkurs për 1 pozita pune:

 • Financa

 

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

Financieri-ja është pergjegjes për përgaditjen e informacionit financiar të përshtatshëm si dhe regjistrimin e të dhenave  financiare në sistemin Kontabel të Shoqerse ( Pro Data ) duke perdorur informacion nga faturat,arka,statement bankare etj  duke perfshire:

 

 • Regjistrim dhe kontrollim te faturave blerëse dhe shitëse,
 • Regjistrimi i ekstrakteve bankare, të arkave, të shpenzimeve, të mjeteve themelore, Kalkulimi i importeve,
 • Përllogaritja, analizimi dhe raportimi i kostove te prodhimit, Barazimi i kartelave financiare të blerësve dhe furnitorëve,
 • Përcjellja dhe raportimi i Llogarive te Arketueshme dhe Llogarive te Pagueshme Kalkulimi i pagave dhe bonuseve,
 • Përgatitja e librave tregtar, konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetës si dhe raportimi i çështjeve me rëndësi tek udhëheqësi i ekipit,
 • Kalkulimi dhe përgatitja e deklarimeve te tatimit për qira, interes, tatimit ne paga, TVSH dhe tatime tjera direkte,
 • Përgatitje e raporteve dhe analizave sipas nevojave dhe kërkesave,
 • Bashkëpunon me të punësuarit në kolektiv për gjëra të ndryshme në fushën e financave dhe marrëdhënieve ndër njerëzore,
 • Ruan sekretet afariste të kompanisë (numri i blerësve, qarkullimi, fitimi, rrogat, mënyrën e organizimit, të dhëna të tjera që lidhen me vendin e punës etj.),
 • Kryen edhe punë të tjera profesionale sipas kërkesës së drejtorit apo të udhëheqësit të sektorit të cilat janë në kuadër të veprimtarisë përkatëse të departamentit të Financave.

 

 

KERKESAT DHE NJOHURITE E NEVOJSHME PER POZICIONIN:

 • Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare në fushën relevante (Financa, Kontabilitet ose Ekonomi);
 • Të ketë të përfunduar të paktën nivelin e parë SCAAK;
 • Të ketë njohuri të mira mbi ligjet e tatimeve dhe procedurave tatimore në Kosovë
 • Të ketë përvojë së paku një (2) vite përvojë pune në fushën e Kontabilitet dhe Financave; Të ketë shkathtësi të mira të punës me programe kontabilitetit
 • Të ketë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veqant Excel, Word, Power Point, etj;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze; Të ketë aftësi të menaxhimit të stresit; Të ketë aftësi të menaxhimit të kohës

 

Konkursi do të jetë i hapur nga data 07/07/2022 deri me 01/08/2022.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV-në në e-mail adresën: info@hajde.market

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Shpallja ka skaduar

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel