Përmbledhja e detyrave të punës

Zbaton politikat e brendshme duke u fokusuar në arritjen e planit të rekrutimit, administrimin e beneficioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi, administrimin dhe mirëmbajtjen e dokumentacionin dhe të dhënat relevante para, gjatë dhe pas punësimit, procesin e largimit respektivisht ndërprerjen e marrëdhënies së punës, administrimin e Vlerësimit të Performancës dhe organizimin e trajnimeve etj. 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Zbaton planin dhe procesin e rekrutimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve për punësim duke siguruar respektimin e plotë të procedurave të brendshme të rekrutimit;
 • Hulumton kanale të ndryshme të rekrutimit në mënyrë të vazhdueshme me qëllim plotësimin e nevojave sipas planit zhvillimor;
 • Administron procesin e aplikimeve të kandidatëve, përpilimin dhe publikimin e konkurseve të punës, analizimin e dokumentacionit
 • Administron dhe mirëmban dokumentacionin dhe të dhënat relevante të punësimit respektivisht dosjet fizike dhe elektronike të
 • Ofron këshilla, informata dhe udhëzime për të punësuarit lidhur me çështjet e të drejtave, beneficioneve dhe përgjegjësive duke respektuar kontratën e punës dhe legjislacionit në fuqi;
 • Zbaton politikat dhe procedurat e Burimeve Njerëzore duke respektuar afatet kohore duke përfshirë administrimin e procesit të Vlerësimit të Performancës, organizimin e trajnimeve etj;
 • Adreson problematikat e stafit, shërben si ndërmjetësues në raste konflikti dhe procedon masat disiplinore të stafit hartimin e tyre dhe arkivimin në dosjet e personelit;
 • Zbaton procedurën e largimit respektivisht ndërprerjen e marrëdhënies së punës së punonjësve duke


Kualifikimet

 • Diplomë Universitare relevante (Administrim Biznesi, Menaxhment, Ekonomi), Master në Burime Njerëzore dhe trajnime tjera relevante përbëjnë avantazh;
 • Përvoja si Asistent i Burimeve Njerëzore dhe/ose Junior i Burimeve Njerëzore përbëjnë avantazh;
 • Njohuri të Ligjit të Punës dhe ligjeve tjera relevante;
 • Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit si në të folur ashtu edhe në të shkruar në gjuhën Angleze. Njohja e gjuhës Gjermane përbën avantazh;
 • Shkathtësi të punojë në grup por edhe në mënyrë individuale;
 • Shkathtësi të shkëlqyera organizative, aftësi për të prioritizuar, për të menaxhuar me detyra të ndryshme në të njëjtën kohë duke mbajtur përqendrim maksimal në detaje dhe afatet kohore;
 • Shkathtësi të mira ndër-personale dhe aftësi për të ndërtuar dhe mbajtur marrëdhënie të mira me bashkëpunëtorë dhe partnerë;
 • Shkathtësi për të ndërmarrë veprime me vetiniciativë për të zgjidhur, përmirësuar apo për të evituar probleme eventuale në proceset relevante;
 • -Njohuri të avancuara në përdorim të  Microsoft Office dhe platformave sociale;

Ofrojmë

 • Orar të plotë,
 • Mundësia e krijimit të kontratës afatgjatë brenda Departamentit të Burimeve Njerëzore ose në departamente tjera të Kompanisë;
 • Punë të sigurt;
 • Pagë të lartë;
 • Klimë pozitive në punë me theks të veçantë tek puna dhe bashkëpunimi ekipor;
 • Trajnime brenda dhe jashtë vendit;
 • Sigurim shëndetësor.
   

Shënim i rëndësishëm:

Kjo pozitë është zëvendësim i pushimit të lehonisë me mundësi vazhdimi.

Shpallja ka skaduar