Inxhinier i Ndërtimtarisë - Konstruktiv

Gërlica Company sh.p.k me seli në Babush, Ferizaj shpall konkurs për një (1) pozitë

  • Inxhinier I Ndërtimtarisë - Konstruktiv

 

PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM

  • Inxhinieri duhet të ketë mbaruar Fakultetin Bachellor  dega Konstruktiv.
  • Inxhinieri i ndërtimtarisë ka për detyrë mbikqyrjen e punëve në teren. Projektet i përkasin ndërtimit të ulët pra, janë të ndryshme duke filluar nga ato rezidenciale apo industriale e deri te ato të infrastrukturës teknike si, impiante trajtimi të ujërave, trafostacione, rrugë, parqe...etj.
  • Inxhinieri duhet të jetë i përgatitur që të merret me organizimin dhe drejtimin e punimeve të ndërtimit në përputhje me projektin, paramasën, specifikimet teknike dhe standardet.
  • Planifikon mënyrën e realizimit të objektivave dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme realizimin e tyre;
  • Identifikon rreziqet kryesore në realizimin e objektivave dhe i raporton ato udhëheqësit të kompanisë/menaxherit;
  • Ndjek dhe siguron që rregullat e etikës dhe diciplinës në punë të zbatohen me korrektësi;
  • Realizon dhe mban përgjegjësi për të gjithë detyrat e tjera që i ngarkohen.

 

Dërgoni CV'n në email adresën gerlica_company@hotmail.com

Shpallja ka skaduar