Komercialist

BALKAN TRADE SH.P.K. me aktivitet kryesor afarist të shitjes dhe distribuimit të produkteve një përdorimëshe, përkatësisht produkteve të plastikës:

SHPALL KONKURS PUNE

Titulli i Pozites:  KOMERCIALIST (Agjent i Shitjes)

Lokacioni:  Prizren

Data e hapjes: 02.02.2023

Data e mbylljes: 02.03.2023

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Promovon produktet e kompanisë dhe realizon shitjen e tyre;
 • Në kuadër të territorit të paracaktuar, performon vizita të rregullta tek klientët, realizon mbledhjen e porosive të reja dhe i vendos ato tek kompania;
 • Hulumton dhe analizon tregun për klientë të rinj në mënyrë që të rrisë prezencën e produkteve të kompanisë, në nivel vendi;
 • Koordinon aktivitetet me kompaninë dhe siguron që artikujt të dorëzohen tek klienti sipas afatit të dakorduar me klientin;
 • Monitoron pagesat e klientëve dhe sigurohet që të njëjtat janë realizuar sipas marrëveshjes;
 • Monitoron konkurrencën, vlerëson impaktin, dhe raporton të gjeturat tek Menaxhmenti i kompanisë;
 • Mirëmban raportet me klientët dhe promovon qasje pozitive;
 • Përpilon dhe harton raporte të ndryshme ditore/javore lidhur me aktivitetet e shitjes dhe rritjes së prezencës së produkteve të kompanisë tek klientët ekzistues/të rinj.
 • Zbaton rregullat për mbrojtjen e sekretit afarist në punë;
 • Kryen punë dhe detyra të tjera në bazë të akteve të brendshme, sipas kërkesës së personit të autorizuar, apo që për nga detyra bien në kompetencë të tij.

NJOHURITË TJERA:

 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunkimit në të folur dhe të shkruar,
 • Aftësi të shkëlqyeshme të shitjes, negocimit dhe bashkëpunimit,
 • Të posedoj patentë shoferin, kategoria B,
 • Të jetë në gjendje të punoj në mënyrë të pavarur apo në grup,
 • Të jetë fleksibil dhe të përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.
   

PROCEDURA PËR APLIKIM : Inkurajohen të gjithë Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojn kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes e-mail adresës elektronike në: info@balkan-trade.org, Në fushën e subjektit,ju lutem specifikoni Pozitën ose te kontaktojnë në numrin e telefonit 049/956-333.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel