Konkurs për dy pozita në Bordin Drejtues të FKPK-së

Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës (FKPK)

FKPK-ja është institucion i pavarur, i themeluar në vitin 2001, si fond pensional me kontribute të definuara, i ngarkuar me përgjegjësinë e menaxhimit dhe investimit të matur të kontributeve pensionale të punëtorëve dhe punëdhënësve të Kosovës, që burojnë nga Ligji Nr. 04/L-101, i amandamentuar dhe plotësuar me: Ligjin Nr. 04/L-115, me Ligjin Nr. 04\L-168, dhe Ligjin Nr. 05/L-116 për fondet pensionale në Kosovë. FKPK-ja qeveriset nga Bordi Drejtues. Anëtarët e Bordit Drejtues emërohem nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

Komisioni Përzgjedhës shpall konkursin për:

DY (2) ANËTARË në Bordin Drejtues të FKPK-së

Dokumenti i specifikimeve për listën e detajuar e kushteve, detyrave dhe përgjegjësive, si dhe mënyrën e aplikimit mund të shkarkohet nga uebfaqja e FKPK-së në vegzën vijuese: https://trusti.org/wp-content/uploads/2024/06/FKPK_Konkurs_BordiDrejtues_shq_202406.pdf

Afati i fundit për aplikim për të gjitha pozitat është më 27 qershor 2024 ora 16:00 CET.

 

Kosovski penzijski štedni fond (KPŠF)

 

KPŠF je nezavisna institucija koja je osnovana 2001. godine, kao penzijski fond sa definisanim doprinosima, zadužen za odgovorno upravljanje i oprezno ulaganje penzijskih doprinosa zaposlenika i poslodavaca na Kosovu. Delatnost KPŠF-a se uređuje Zakonom Br. 04/L-101, dopunjenim i izmenjenim sa Zakonom Br. 04/L-115, sa Zakonom Br. 04/L-168 i sa Zakonom

Br. 05/L-116, i vodi se od Upravnog Odbora. KPŠF upravlja Upravni odbor. Članove Upravnog odbora imenuje Skupština Republike Kosovo.

 

Izborna komisija objavljuje konkurs za:

 

DVA (2) ČLANA UPRAVNOG ODBORA

 

Dokument sa specifikacijom za detaljnu listu uslova, dužnosti i odgovornosti, kao i način prijave možete preuzeti sa sajta KPŠF-a na sledećem linku: https://www.trusti.org/wp-content/uploads/2024/06/KPSF_Konkurs_UpravniOdbor_srb_202406.pdf

Poslednji rok za podnošenje prijave za sve pozicije je 

27. juna 2024. godine, u 16:00  sati. 

 

Shpallja ka skaduar