Mjeshtër

Restaurant "Te Halimi" Sh.P.K. Prizren shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendit  të punës:

  • Mjeshtër

 

Përshkrimi i punës:

Të realizoj mirëmbajtjen rutinore dhe preventive si dhe riparimin e pajisjeve dhe sistemeve të punëve elektrike, mekanike dhe hidrosanitare, të kryej riparime të vogla dhe të mëdha të objekteve, pajisjeve ose sistemeve sipas shkathtësive dhe përvojës specifike siq janë: punë elektrike, pune mekanike, pune hidrosanitare etj, të kryej riparime tjera të përgjithshme dhe detyra tjera të mirëmbajtjes brenda fushës së kompetencës ashtu siç kërkohet etj

Nga Kandidatët kërkohet:

  • Të kenë përvojë të mëhershme në punë të ngjashme;
  • Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm në kryerjen e detyrave;
  • Të kenë paraqitje profesionale;
  • Aftësi të mira komunikuese;
  • Të jenë të gatshëm për punë me ndërrime (paradite dhe pasdite);
  • Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, preferohet Shkolla e Turizmit.


Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në të bashkangjitur në email adresën info@tehalimi.me.

Në subject të ceket pozita dhe vendi ku aplikoni. Nuk pranohen forma të tjera të aplikimit. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel