Menaxher i Shitjes në Shqipëri

Telegrafi
E skaduar

Telegrafi.com është një nga portalet më të lexuara të lajmeve në gjuhën shqipe. I themeluar në vitin 2006 në Prishtinë, Telegrafi ka zyrat e saj edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Misioni kryesor i Telegrafit është informimi i saktë i qytetarëve në kohë reale, duke ruajtur fuqishëm epitetin e medias së pavarur dhe pozicionin si lider me lexueshmërinë më të madhe në fushën e medias online. Falë përkushtimit dhe bashkëpunimit të ngushtë mes punonjësve në departamente të ndryshme, Telegrafi numëron miliona shfletime të lajmeve të lexuara çdo muaj.  
Duke pasur parasysh planet e zgjerimit, Telegrafi Shqipëri hap konkurs për pozicionin Menaxher i Shitjes për zyrën në Tiranë. Detajet rreth aplikimit i gjeni më poshtë:


Pozicioni/titulli zyrtar i punëmarrësit është: Menaxher i Shitjes

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Kryen aktivitete shitjesh, duke përfshirë negocimin, ofertimin dhe finalizimin e shitjeve.  
 • Shqyrton progresin e shitjeve dhe parashikon flukse vjetore, tremujore dhe mujore të të ardhurave.  
 • Zhvillon plane specifike për të identifikuar klientët potencialë.  
 • Përgatit propozime, negocion dhe harton kontrata të reja të konsumatorëve, si dhe administron kontrata në përputhje me politikat e kompanisë dhe kërkesat ligjore.  
 • Në bashkëpunim me eprorët ndihmon në formulimin e politikave, praktikave dhe procedurave të shitjes.  
 • Bashkëpunon në zhvillimin e strategjive të shitjes për qëllime të përmirësimit të pjesës së tregut në të gjitha linjat e shërbimit.  
 • Kryen detyra të tjera përkatëse, të caktuara nga hierarkia e lartë  
 • Komunikon me departamentin e Studios

 

Aftësitë dhe Kualifikimet:  

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të kryer shkollimin e mesëm, diploma universitare është një përparësi;  
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Komunikativ/e dhe i besueshëm/e gjatë kontaktit me blerësit;  
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter dhe e paketës Office;  
 • Mbron vlerat e kompanisë duke ruajtur konfidencialitetin e informacionit;  
 • Aftësi analitike për të kuptuar tregun dhe për të identifikuar mundësi të reja;  
 • Aftësi të shkëlqyera organizimi dhe planifikimi.

 

Ju përfitoni:  

 • Asistencë edukimi dhe trajnime shtesë  
 • Mbulim të shpenzimeve telefonike (Minuta, SMS e internet)  
 • Mundësi e ngritjes në detyrë dhe zhvillim në të ardhmen

 

Mënyra e aplikimit:  

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet e kërkuara në e-mail adresën venhar.ramadani@telegrafi.com [me subjektin APLIKIM PËR PUNË PËR POZITËN MENAXHER I SHITJES] deri me datë:  05.04.2024

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Shpallja ka skaduar