Shkolla “International Maarif Schools of Kosova”, shpall konkurs për pozitën:

 Mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës angleze (1 pozitë me orar të plotë) në Prishtinë;

Kushtet që duhet t’i plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në konkurs:

1. Kandidatët e interesuar për të konkuruar për pozitën e lartpërmendur, duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 2. Të kenë të kryer shkollimin përkatës, sipas UA të MAShT nr. 06/15 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm;
 3. Kandidati/ja duhet të ketë së paku dy (2) vjet përvojë relevante.
   

2. Të posedojnë këto dokumente:

 1. Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës (secili kandidat dorëzon kopjen e vërtetuar-noterizuar të diplomës Bachelor/Master).
 2. Nostrifikimi, nëse kandidati/ja e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës.
 3. Dëshminë nga gjykata se nuk është nën hetime dhe nuk ka qenë i/e dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët;
 4. Dëshmi për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor;
 5. Kopjen e dokumentit të identitetit (ID);
 6. CV.
   

3. Afati i aplikimit:

 1. Aplikimi do të jetë i hapur deri më 28 shkurt 2023.
   

Vërejtje: Konkursi është i hapur online dhe aplikimi mund të bëhet online (dokumentet duhet të dërgohen të skanuara)!

Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e parapara sipas konkursit do të ftohen në intervistë!

MЁNYRA E APLIKIMIT: Elektronike

Kujdes: Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa aplikacionet me dokumente të pakompletuara nuk shqyrtohen dhe refuzohen.

Për më shumë informacione na kontaktoni në numrin kontaktues ose email:

Mob: + 383 (0) 44 581 900 ose + 383 38 660 020

 E-mail: apply@kosova.maarifschools.org

Apliko permes emailit Shpallja ka skaduar