Pastrim Mirëmbajtës/e

Vende të lira të punës

Kompania Planet Business Solutions

 Shpall Konkurs


Vendi i punës: Aeroporti i Prishtinës
Pozita e punës: Pastrim/Mirëmbajtje/Sanitari
Konkursi i hapur deri: 30.06.2023
 

Udhëzime për aplikim:
Përdorni numrin tonë të platformës Whatsapp

+38349171920 për të dërguar porosi (jo thirrje telefonike), duke ndarë informacionet tuaja si në vijim:
 

Emrin, mbiemrin, moshën, vendbanimin si dhe pritjet tuaja për kushtet financiare (minimale ose maksimale)
 

*Vini re: Vetëm aplikimet me informacione të mjaftueshme do të merren parasysh. Afati i fundit për aplikim është 30.06.2023.
Ju falemnderit paraprakisht, 
I juaji,
Planet Business Solutions.

Shpallja ka skaduar