Praktikant i Kujdesit për Klientë në Zyren Qendrore

Mundësi punësimi

 

TEB një ndër bankat më me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

 

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Praktikant i Kujdesit për Klientë Zyrën Qendrore.

 

Përgjegjësitë:

 • Siguron dhe ndjek trajtimin dhe përpunimin e ankesave
 • Siguron cilesine dhe besueshmerine e pergjigjeve te derguara klienteve
 • Regjistron ankesat e pranuara ne mjetin e dedikuar (Sistemin e ndjekjes se problemeve)
 • Perpunon dhe trajton ankesat te cilat pranohen nga kanale te ndryshme
 • Kualifikon ankesat dhe percakton nivelin e përpunimit
 • Siguron qe te gjitha ankesat te pranohen duke respektuar afatet e percaktuara nga politikat / procedurat e trajtimit të ankesave si dhe qe klientet te mbahen te informuar gjate gjithe procesit te ankeses.
 • Pershkallezon ankesat e pazgjidhura pertej afateve te zgjidhjes tek Shefi i departamentit
 • Identifikon dhe raporton parregullesite ne proceset e bankes dhe propozon rekomandime per permiresime (te produkteve apo proceseve) tek Shefi i departamentit
 • Kerkon pergjegje ndaj ankesave nga kontribuesit (punonjesit apo departamentet perkatese te nderlidhur me klientin apo ceshtjen per te cilen klienti eshte ankuar)
 • Kontakton ankuesin nese te dhenat apo dosja nuk eshte e plote
 • Dergon pergjigjen perfundimtare tek klienti duke respektuar afatet kohore per zgjidhjen perfundimtare te ankeses
 • Klasifikon dhe mbyll ankesën dhe arkivon ate
 • Detyra dhe pergjegjesi te tjera sipas kerkeses së shefit te departamenti

 

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet Diplomë universiteti në Ekonomi, Administrim Biznesi, Komunikim, ose fushë të ngjashme
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze në të shkruar dhe të folur
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit ndërpersonal
 • Aftësi të shkëlqyera në zgjidhje të problemeve dhe aftësi analitike
 • Aftësi organizative dhe të menaxhimit efektiv të kohës
 • Njohuri të shkëlqyera të MS Office

 

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

 

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel