Punë praktike në Zyrën Ligjore tē Artmotion

ArtMotion
2 ditë të mbetura

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpalle:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës: Punë praktike në  Zyrën Ligjore Artmotion

Detyrat dhe Përgjegjësitë  e Praktikantit:

 • Praktikanti/ja  do të angazhohet në punë të mirëfilltë ligjore duke i dhënë mundësinë të prek nga afër çdo aspekt të punës se një Jurist që nga konsulenca ligjore, Ligji i Punës, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) dhe Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) etj
 • Ndihmon në përgatitjen e raporteve rreth punëve juridike;
 • Ndihmon në hartimin dhe përgatitjen e detyrave të ndryshme që caktohen nga Zyra Ligjore
 • Ndihmon në kryerjen detyrave tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi brenda fushës së përgjegjësisë.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidati/ja duhet i diplomuar në Juridik
 • Njohuri të procedurave gjyqësore dhe mbi të drejtat e autorit. 
 • Aftësi për kryerjen e procedurave gjyqësore ( juridike).
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze (në shkrim dhe në të folur);
 • Aftësi të shkëlqyeshme për përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi.
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter ( MS Office );
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i/e gatshëm për punë në ekip.
 • Çdo kualifikim tjetër do të konsiderohet si përparësi.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në, si dhe dëshmitë e përgatitjes – universitarë 
 • Letër Motivuese;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse; (e rekomandueshme) 
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

 

Benifitet nga Praktika Profesionale

 • Praktikë me pagesë
 • Ofrojmë ambient dinamik dhe miqësor të punës,

 

Aplikimi bëhet përmes email-it (postës elektronike), në: hr@artmotion.net

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh. 

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 13/04/2021, Ora 16:00h.

 

 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel