Rekruter

InterAdria
E skaduar

InterAdria është kompani e zhvillimit softuerik, telekomit dhe edukimit e cila ofron shërbime të ndryshme që sot janë të njohura si disa nga nevojat më të rëndësishme për shoqërinë tonë.    

Ne kërkojmë punëtor të motivuar të bashkohen me ekipin tonë për pozitën:

 •  Rekruter


 Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillon dhe zbaton të gjitha fazat e procesit të rekrutimit për Kosovë dhe Gjermani;
 • Hulumton tregun e punës në Kosovë dhe Gjermani dhe identifikon profilet adekuate;
 • Bashkëpunon me menaxherët e departamenteve për të identifikuar dhe hartuar përshkrime të detajuara dhe të sakta të punës dhe kritereve e punësimit;
 • Identifikon dhe zbaton metoda dhe strategji efikase dhe efektive të rekrutimit bazuar në rolin e disponueshëm, standardet e industrisë dhe nevojat e organizatës;
 • Ndihmon me shpalljen e vendeve të punës dhe proceset e shpalljes;
 • Ekzaminon aplikacionet dhe përzgjedh kandidatët e kualifikuar;
 • Programon intervista, mbikëqyr përgatitjen e pyetjeve të intervistës dhe materialeve të tjera të punësimit dhe përzgjedhjes;
 • Pjesëmarrjen dhe kryerjen e intervistave me menaxherët, drejtorët dhe palët e tjera të interesuara;
 • Detyra tjera të përcaktuara nga eprori;

 

 Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë bachelor në Menaxhment ose fusha të ngjashme;
 • Të paktën dy vite eksperiencë në menaxhimin e të gjitha fazave të procesit të rekrutimit dhe punësimit ( preferueshme);
 • Njohja e gjuhës Gjermane në nivelin C1;
 • Mundësi të udhëtimit jashtë vendit;
 • Gatishmëri për punë në teren;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbale dhe të shkruara;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale me taktika të mira negociuese;
 • Aftësia për të krijuar dhe zbatuar strategji burimore për rekrutim për një sërë rolesh;
 • Proaktiv dhe i pavarur me aftësi për të marrë iniciativë;
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe përmbushjes së afatet;
 • Njohja me ligjet, rregulloret dhe praktikat më të mira të zbatueshme për punësimin dhe rekrutimin;

 

 Të interesuarit mund ta dergojnë CV-në e tyre në e-mail adresën: jobs@interadria-ks.com

 Data e fundit e aplikimit : 11.08.2022

Shpallja ka skaduar