Rekrutues/e

Icon Kosovo
16 ditë të mbetura

IconKosovo - Rekrutues/e


Qellimi i Pozicionit: Te menaxhoje procesin e rekrutimit dhe planifikimin e vazhdimesise duke synuar permbushjen me sukses te objektivave te paracaktuara.

• Asiston në procesin e planifikimit te fuqisë punëtore.

• Bën raportimin e numrit të punonjësve aktuale në krahasim me planifikimin e fuqisë punëtore të përcaktuar në fillim të vitit dhe paraqet      arsyet e devijimit nga plani.

• Përgjegjës për procesin e rekrutimit dhe te integrimit te personelit te ri, duke perfshire planifikimin e fuqisë punëtore, krijimin e strategjisë së  rekrutimit, postimi i pozitës, shqyrtimi dhe seleksionimi i kandidatëve, përgatitja e ofertës për punë, dhe integrimi i punonjësve.

• Propozon ide te reja per te permiresuar proceset e Burimeve Njerezore.

• Ndihmon në procesin e identifikimit te pozitave kyce brenda kompanisë.

• Krijon profilet dhe kriteret e nevojshme që duhen përmbushur për zëvendësuesit potencialë.

• Identifikon zëvendësuesit potencialë të brendshëm dhe të jashtëm.

• Në koordinim me departamentin e HR-se në bazë të të gjeturave që dalin nga Vlerësimi i Nevojave për Trajnim të zëvendësuesve potencialë,  identifikon trajnimet e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve të tyre.

• Kryen detyra te tjera te percaktuara nga Menaxheri i Burimeve Njerezore.

...........................................................................................................................................................

Aftesi shume te mira ne zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve.

Aftesi per te menduar ne menyre proactive.

Aftesia per te ruajtuar informacionin konfidencial.

Ndjenje pergjejgjesie.

Aftesi per te punuar ne ngarkese.

Aftesi shume te mira nderpersonale dhe organizacionale.

Njohuri te mira te gjuhes angleze.

Njohuri të mira kompjuterike.

...............................................................................................................................................................

* Apliko duke dërguar Cv-në përmes e-mail: info@iconalbania.com ose

* Na kontaktoni në +38348588886 duke lënë një takim për intervistë.

Prishtinë,

Rr. Enver Maloku

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel