Team Leader

Frutaria
E skaduar

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Mbikeqyr dhe vezhgon te gjitha aktivitetet ditore ne sektorin e frutave&perimeve;
 • Kujdeset per furnizimin e njesise me fruta&perime:
 • Merr ne dorezim mallin kur vjen furnizimi dhe sigurohet qe procedura perkatese e pranimit te ndiqet me perpikmeri.
 • Siguron zbatimin e standardeve baze te cilesise, paraqitjes dhe vendosjes se mallit(fruta&perime) ne sektor.
 • Kontrollon artikujt promocional per çmime,sasi dhe pozicionim ne sektor;
 • Menaxhon dhe kontrollon stokun;
 • Motivon, mbeshtet dhe trajnon stafin ne sektor;
 • Ofron asistim te Administratori dhe stafi tjeter i njesise;
 • Kontrollon respektimin dhe aplikimin e standardeve te percaktuara te higjienes ne dyqan;

 

Kualifikimi / Eksperienca:

 • Diplome e shkolles se mesme;
 • Te kete pervoje ne sektorin e frutave dhe perimeve;
 • Aftesi ne menaxhimin e problemeve ne situata te ndryshme;
 • Aftesi komunikative dhe nderpersonale;
 • Te jete person energjik, i afte te punoje nen stres, dhe te kete vete inciative;

 

Afati per aplikim:
Deri me date:02.12.2022

Verejtje: Te gjithe te interesuarit, aplikimin e tyre mund ta realizojne vetem ne forme elektronike, permes linkut:
https://donihr.com/app/entry.php?g=admin&n=candidates si dhe permes postes elektronike ne adresën: info@treguditor.com.

Kandidatet me pervoje pune dhe me kualifikime shtese, si dhe ata te cilet jane nga lokacioni i theksuar ne konkurs, kane perparesi ne perzgjedhje! Vetem kandidatet e perzgjedhur ne liste te ngushte do te kontaktohen!

Shpallja ka skaduar