Teknik Fillestar të Terenit për Departamentin e Inxhinierisë dhe Telekomit

InterAdria
1 ditë të mbetura

InterAdria është kompanie zhvillimit softuerik, telekomit dhe edukimit e cila ofron shërbime të rëndësishme, që sot janë të njohura si disa nga nevojat më të rëndësishme për shoqërinë tonë. 

Ne kërkojmë punëtor të motivuar të bashkohen me ekipin tonë për pozitën: 

 Teknik Fillestar të Terenit për Departamentin eInxhinierisë dhe Telekomit

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zbaton detyrat e dhëna nga udhëheqësit e grupeve;
 • Realizon instalimin, testimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe sistemeve inxhinierike, sipas standardeve teknike të aplikueshme;
 • Pjesë e grupeve teknike në implementim të sistemeve të ndryshme inxhinierike: elektrike, UPS, automatizimit, sigurisë, mekanike, ngrohjes dhe ftohjes, fibrit optik, rrjetit kabllorë dhe wireless, etj. përfshirë infrastrukturen përcjellëse;
 • Zbaton rregullat e sigurisë në punë, manualet e udhëzimeve, skicat dhe instalimin sipas specifikimeve të pajisjeve;
 • Respekton afatet kohore të caktuara për implementimin e projekteve ;
 • Përdor në mënyrë efektive burimet, teknologjinë dhe mjetet në dispozicion për punë;
 • Zbaton dhe respekton të gjitha standardet, udhëzimet, rregulloret, politikat dhe procedurat e departamentit dhe kompanisë;

 

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Shkollimi i mesëm i përfunduar;
 • Dëshmi mbi përgatitjen profesionale ose kualifikimet teknike;
 • Përvojë pune e dëshmuar në lëminë e njejtë ose të ngjajshme (e preferueshme);
 • Aftësi për punë në lartësi, shtylla telekomunikuese, etj ( e preferueshme) për të cilat kompania ofron trajnimet adekuate ;
 • Aftësi të mira për punë në grup dhe bashkëpunues me të tjerët për të zbatuar detyrat e departamentit;
 • Patent shoferi (e preferueshme);

 

  Ne ofrojmë:

 • Zhvillim professional;
 • Pagë konkuruese;
 • Mundësi transferi jashtë vendit;

 

Ky përshkrim i punës nuk ka për qëllim të jetë një listë e plotë e të gjitha përgjegjësive, detyrave apo aftësive të kërkuara nga aplikuesi. Për shkak të ndryshimit të natyrës së punës është subjekt i shqyrtimit dhe ndryshimit në çdo kohë, me ose pa paralajmërim!

Të gjithë të interesuarit të cilët i plotësojnë kushtet e kërkuara mund aplikojnë duke dorëzuar CV-në dhe kopje të dokumenteve të kualifikimeve profesionale në e-mail adresën e kompanisë: jobs@interadria-ks.com

 

Data e fundit e aplikimit: 27.01.2022

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel