Workforce Manager

Bambus Group
E skaduar

Jemi në kërkim të një Workforce Manager për ekipin tonë në Prishtinë!

Përgjegjësitë:

Përpunimi dhe krijimi i të dhënave dhe informacioneve të cilësisë së lartë për të mbështetur planifikimin, monitorimin dhe mirëmbajtjen e KPI-ve.

• Sigurimi i raporteve të sakta dhe relevante për të mbështetur proceset e biznesit, si dhe rishikimi, përmirësimi dhe automatizimi i raporteve ekzistuese operacionale.

• Bën parashikimin efektiv strategjik për të siguruar planifikim të saktë të punonjësve në mënyrë që të përmbushen nevojat sezonale të punës.

• Menaxhimi i të dhënave në kohë reale për të siguruar që objektivat janë përmbushur në mënyrë efikase.

• Monitorimi dhe menaxhimi i fuqisë punëtore, rrjedhës së punëve dhe sistemeve ACD, identifikimi i mundësive dhe mbështetja në zbatimin e optimizimeve të sistemit.

Aftësitë e kërkuara:

• Aftësi të mira komunikimi në gjuhën gjermane dhe angleze, niveli B2/C1.

• Aftësi të mira organizative dhe vëmendje e veçantë për detaje.

• Aftësi të mira të menaxhimit të kohës dhe kryerjes së detyrave brenda afatit.

• Aftësi të mira analitike dhe shkathtësi në zgjidhjen e problemeve.

• Aftësi për të punuar në një ambient dinamik pune.

• Njohuri të avancuara në Microsoft Office Suite apo në software të ngjajshme.

Shpallja ka skaduar