Zyrtar-e per kontrolle interne (junior)

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision të ofroj shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane, me fokus prioriteti në bujqësi dhe një vëmendje të veçantë për qëndrueshmërinë financiare, sociale dhe mjedisore.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

K O N K U R S

Për rekrutim te Një (1) Zyrtar-e për kontrolle interne (junior) për zyren qendrore në Prishtinë

Përgjegjësitë:

 • Ben kontrollimin e fajllave kreditor ne te gjithe portfolion e  KRK-se.
 • Kontrollon teresine dhe saktesine e te gjitha dokumenteve te nevojshme ne dosjet e kredise dhe dokumentacionit tjetër duke përfshire kontrollimin e nënshkrimeve, miratimet, vlefshmerine e dokumenteve etj.
 • Ben vleresimin e bizneseve te klienteve ne baze te te dhenave te ofruara ne formularet e analizes se aplikimit per kredi.
 • Ben vizita tek huamarrsit perfundimtare ne deget e KRK-se per te verifikuar nese informacioni i paraqitur ne dosjet te kreditit mbi biznesin/karakterin e klientit korrospodon me realitetin.
 • Pergadite analiza te pavaruara dhe informata te tjera qe mund te kerkohen nga menaxhmenti.
 • Pergadite raporte permbledhese duke dhene rekomandime per korigjim (permiresim) te mangesive te gjetura.
 • Siguron zbatimin e politikave dhe procedurave te rishikimit te kredive.
 • Raporton ne lidhje me shkeljet e politikave dhe procedurat nga stafi i KRK-se ne nivel dege dhe veprime e ndermarra nga drejtuesit e deges/ oficeret e kredise per te eliminuar mangesite e konstatuara.
 • Pune te tjera te nderlidhura me departamentin e rrezikut dhe kontrolles interne.

 

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi (e preferueshme),
 • Njohuri mbi procesin e kreditimit dhe dokumentimit,
 • Përvojë paraprake në punë të ngjajshme (e preferueshme),
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office dhe punën me baza të të dhënave,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit verbale dhe me shkrim, si dhe shkathtësi te përpilimit te raporteve me shkrim.
 • Të jete dinamik, te ketë fleksibilitet, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

 

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 31.01.2023deri me dt. 06.02.2023. Kandidatet e interesuar mund te aplikojne vetem duke plotesuar aplikacionin ne linkun: http://krk-ks.com/vendepune/job-list?id=817

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

KRK ofron zhvillim profesional dhe pako konkuruese të kompensimit ne perputhje me pergjegjesite dhe pervojen.

Kreditimi Rural i Kosovës eshte i perkushtuar te ofroj mundesi te barabarta te punesimit per te gjithe shtetasit e Kosoves.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel