Zyrtar Ligjor; Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese; Praktikant-e

Credica LLC
E skaduar

Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitat:

 • Zyrtar Ligjor
 • Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese (Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë)
 • Praktikant/e (Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë)

 

Përgjegjësitë kryesore:

 • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
 • Të bëj vizita të rregullta në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij;
 • Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;
 • Të përfaqësoj kompaninë në lidhje me klientët në procedurë përmbarimore dhe/ apo civile;
 • Të përgatit raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
 • Të filloj procedurën përmbarimore ndaj klientëve jo-performues pranë Përmbaruesëve Privat dhe Gjykatave (Zyrtari/ja ligjor/e);
 • Praktikanti/ja - Në të gjitha punët e mësipërme ju ndihmon dhe i asiston zyrtarët ligjorë dhe zyrtarët për mbledhjen e kredive jo-performuese.

 

Kërkesat për vendin e punës:

 • Zyrtari/ja ligjor/e - Diplomë universitare ose vitin e fundit në Juridik;
 • Zyrtari/ja ligjor/e - Eksperiencë pune në procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, kredidhënie apo të ngjashme përbën avantazh;
 • Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese - Diplomë Universitare (E preferuar në Juridik, Ekonomik, Administrim Biznesi ose të ngjashme);
 • Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese - Eksperiencë pune në kredidhënie, procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, apo të ngjashme;
 • Praktikanti/ja - Të jetë në vitin e fundit apo të ketë përfunduar rishtazi studimet në Fakultetin Juridik ose Ekonomik;
 • Aftësi të shquara komunikimi, organizative dhe analitike;
 • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office (posaçërisht Excel dhe Word);
 • Të posedoj Patent Shofer kategorinë “B”.

 

Të dhënat:

Pozitat:                          Zyrtar Ligjor; Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese; Praktikant/e.

Vendndodhja:              Prishtinë, Prizren dhe Gjilan;

Udhëtime pune:          Po, brenda vendit;

Kontrata:                       Sipas Ligjit të Punës (Puna Praktike është me pagesë)

Aplikimet mbyllen:   14 Shkurt 2020

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën:

hr@credica.org

Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel