Zyrtar Ligjor/Zyrtar për Mbledhjen e Kredive Jo-Performuese

Credica LLC
E skaduar

Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitat:
 

 • Zyrtar Ligjor
  Prishtinë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë
   
 • Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese
  Prishtinë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë
   

Përgjegjësitë kryesore për Zyrtarët Ligjor: 

 • Të kontaktojë dhe menaxhojë në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
 • Të përfaqësojë kompaninë në lidhje me klientët në procedurë përmbarimore dhe/ apo civile;
 • Të përgatitë raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
 • Të fillojë procedurën përmbarimore ndaj klientëve jo-performues pranë Përmbaruesëve Privat dhe Gjykatave.

 

Përgjegjësitë kryesore për Zyrtarët për Mbledhjen e Kredive jo-performuese: 

 • Të kontaktojë dhe menaxhojë në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;  
 • Të bëjë vizita të rregullta në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij; 
 • Të bëjë vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate. 

 

Kërkesat për vendin e punës për Zyrtarët Ligjor:

 • Diplomë universitare ose vitin e fundit në Juridik; 
 • Eksperiencë pune në procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, kredidhënie apo të ngjashme përbën avantazh. 

 

Kërkesat për vendin e punës për Zyrtarët për Mbledhjen e Kredive jo-performuese:

 • Diplomë Universitare (e preferuar në Juridik, Ekonomik, Administrim Biznesi ose të ngjashme); 
 • Eksperiencë pune apo punë praktike në kredidhënie, procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, apo të ngjashme. 

 

Për të dy pozicionet:

 • Aftësi të shquara komunikimi, organizative dhe analitike; 
 • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses; 
 • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office (posaçërisht Excel dhe Word); 
 • Të posedojë Patentë Shofer kategorinë  “B”. 

 

Të dhënat: 
Pozitat:                      Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese; Zyrtar Ligjor;  
Vendndodhja:          Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Mitrovice;  
Kontrata:                   Sipas Ligjit të Punës;  
Aplikimet mbyllen: 2 Shkurt 2023. 
 
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën:  hr@credica.org

Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen. 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel