Zyrtare në financa

Kompania BALKANT TRADE SH.P.K. PRIZREN është kompani e distribuimit dhe te prodhimit të produkteve të ndryshme per HORECA , shpall këtë:

K O N K U R S

1. Zyrtare të Financave – Një (1) pozitë;

Vendi i Punës: Prizren;

Detyrat kryesore:

 • Kryen përgatitjen e pasqyrave financiare, listë pagesave, deklarimeve të TVSH-së, taksave dhe detyrimeve tjera ligjore, sipas afateve;
 • Organizon dhe përgatitë dokumentacione dhe raporte të ndryshme financiare;
 • Është përgjegjëse për analizat e të ardhurave dhe shpenzimeve;
 • Merr pjesë në analizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve;
 • Monitoron çmimet e blerjes dhe raporton për ndryshimet e tyre;
 • Mirëmban dhe arkivon faturat e furnitorëve;
 • Regjistron faturat e blerjes së mallit në sistem;
 • Regjistron faturat e kthimit të mallit;
 • Detyra tjera që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj apo që i kërkohen nga Udhëheqësi.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar nivelin e studimeve Bachelor në drejtimin Ekonomik, Financiar apo të ngjajshme (niveli pasuniversitar i studimeve dhe çertifikimi si teknik i kontabilitetit është përparësi);
 • Të ketë minimalisht 1 vit eksperiencë në të njëjtin profil pune (përparësi);
 • Të ketë njohuri elementare të punës në financa;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

Ne ofrojmë:

 • Respektim përtej kërkesave ligjore nga legjislacioni i punës në Republikën e Kosovës;
 • Mundësi dhe përkrahje në zhvillim dhe avansim në karrierë;
 • Pagë konkurruese dhe të dinjitetshme;
 • Pagesë të orëve shtesë;
 • Sigurim shëndetësor;
 • Punë nga e hëna në të premten;
 • Ambient dhe atmosferë të shkëlqyeshme të punës.

CV-në dhe dëshmitë mbi përvojën tuaj mund t’i dërgoni në adresën elektronike: info@balkan-trade.org të plotësuar me pozitën për të cilën aplikoni, ose mund të paraqiteni për plotësimin e aplikacionit në objektin e BALKAN TRADE SH.P.K. në Rr. Besim Shala p.n, (Ish Perllonka) Prizren.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 06.10.2023 në ora 17:00.

Shpallja ka skaduar