Zyrtare për Prokurim, Administrat dhe Logjistikë

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës, punë provuese gjashtë (6) muaj, me mundësi vazhdimi.

I. Pozita e punës: Zyrtare për Prokurim, Administrat dhe Logjistikë

Nëse jeni në kërkim të një pune dinamike dhe interaktive, në një ekip të personave të suksesshëm dhe në një mjedis stimulues të punës, Kompania  “Roa consulting sh.p.k ., fton të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në vendin e punës:

Vendi i punës: Prishtinë

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Harton planet e punes ne pajtim me mbikqyresin per zbatimin e detyrave te percaktuara.
  siguron qe te gjitha kerkesat per prokurim jane ne pajtim me legjislacionin dhe rregullat e prokurimit publik.
 • Pergatitë forma dhe procedura standarde varesisht nga metoda e prokurimit dhe siguron qe ftesat per oferta per tender dhe dergimi i tyre eshte bere ne kohe.
 • Kryen dhe pune te tjera ne pajtim me qellimin e vendit te punes te cilat mund te kerkohen kohe pas kohe  nga mbikqyresi.

 

    Kualifikimi dhe përvoja

 • Preferohet diplomë universitare;
 • Preferohet së paku dy (2) vite përvojë pune në punë administrative;
 • Vetinicues, i gatshëm për të marrë përgjegjësi;
 • Shkathtësi komunikuese, organizative;
 • Aftësi të mira kompjuterike;
 • Aftësi dhe njohuri të punës në grup;
 • Aftësi e menaxhimit të punës nën presion;
 • Njohja e gjuhës angleze ka përparësi.
 • Mënyra e aplikimit:

 

Kandidatët e interesuar, të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lart, mund të konkurojnë duke dërguar CV-në përmes e-mail adresës: roashpk@outlook.com : 048/262-424.(duke cekur në subjekt pozitën e punës për të cilën aplikoni)

Data e fundit për aplikim: 15.02.2023, ora 16:00

Shpallja ka skaduar
adform-pixel