Trajnim për Bazat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

staffiX
E skaduar

staffiX do të organizoj trajnimin e radhës në muajin Shkurt 2024 për Bazat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore – HR1, i cili tashmë është zyrtarisht i hapur për aplikim. Përgjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të marrin njohuri rreth procedurave, specifikave, shkathtësive, dhe aspektit ligjor në saje të mbarëvajtjes së punës në departamentin e Burimeve Njerëzore.

Ky trajnim i dedikohet të gjithë atyre pjesëmarrësve potencialë, të cilët planifikojnë apo aktualisht merren me burime njerëzore në cilësinë e Asistentit, Menaxherit apo edhe Rekrutuesit në kompani të ndryshme. Njohuritë që do të merren do të ndihmojnë për avancimin në pozitë apo për zhvillimin e kapaciteteve personale dhe profesionale afatgjatë.

 

Objektivat e trajnimit:
 

 • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të arrijnë të fitojnë:
 • Njohuri mbi procesin e rekrutimit, vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve të përshtatshëm.
 • Njohuri rreth aktualiteteve të tregut të punës, rëndësisë dhe llojeve të motivimit për punëtorët përmes bashkëbisedimit.
 • Njohuri mbi shkathtësitë rreth pyetjeve të duhura përgjatë intervistës, llojeve të testimit dhe negocimeve të ofertës për punëtorët potencialë.
 • Njohuri mbi krijimin e kanaleve të shëndosha të komunikimit në mes të punëtorëve dhe punëdhënësve.
 • Do të kuptojnë sistemet e vlerësimit dhe menaxhimit të performancës nga kompanitë vendore dhe ato ndërkombëtare.
 • Do të kuptojnë rëndësinë e motivimit dhe onboarding të punëtorëve, si dhe do të njoftohen me këto specifika nga shembuj të kompanive lokale.
 • Njohuri mbi procedurat ligjore, me të cilat ballafaqohet një profesionist i HR në vendin e punës.

 

Temat e trajnimit:
 

 1. .Trajnimi përmban temat me komponentët e mëposhtëm:
 2. 2.Arsyet që punëtorët vendosin të largohen nga vendi i punës (Hyrje).
 3. 3.Njohuri me konceptet themelore të burimeve njerëzore, menaxhimit të talenteve dhe mbajtjes së punëtorëve.
 4. 4.Procedura e rekrutimit.
 5. 5.Llojet e testimeve përgjatë intervistave, marrja e vendimit dhe negocimi i ofertës.
 6. 6.Krijimi i një performance të lartë punuese.
 7. 7.Vlerësimi dhe menaxhimi i performancës.
 8. 8.Mënyrat e angazhimit të kompanive ndërkombëtare për mbajtjen e fuqisë punëtore.
 9. 9.Rëndësia e dhënies së feedback-ut dhe menaxhimit të performancës.
 10. 10.Shkathtësitë e komunikimit për të shkëmbyer feedback ndërkolegial.
 11. 11.Katër metodat për shkëmbimin e feedback-ut dhe Planifikimi i Performancës.
 12. 12.Kontratat e Punës dhe Anekset Shtesë.
 13. 13.Akti i Brendshëm i Punëdhënësit dhe Rregullorja e Komisionit Disiplinor.
 14. 14.Vendimet për Pushime

 

Orari dhe koha e trajnimit:

Trajnimi do të zgjasë 4 ditë, më datat 20, 22, 27 dhe 29 Shkurt, gjithsej 2 javë dhe do të mbahet të Marteve dhe Enjteve, duke filluar nga ora 18:00 – 20:00.
 

Vendi i Trajnimit:

Në lokalet e staffiX në Prishtinë. Adresa: Rr. Mark Sopi Lokali 36, Kati 2, Prishtinë, Kosovë. www.staffix.net Tel: +383 45 111 151
 

Çmimi i Trajnimit:

Kushton 200€ Euro me TVSH. Pas aplikimit tuaj përmes formës më poshtë ju dërgohen përmes email-it udhëzimet për pagesë.
 

Në fund të trajnimit në fjalë çdo pjesëmarrës do të pajiset me certifikatë pjesëmarrjeje.

Nxitoni, vendet janë të limituara.

Aplikimi juaj do të konsiderohet i suksesshëm në momentin që kryhet pagesa.

APLIKO https://www.staffix.net/develop-skills

 

Biografia e Trajnerit, Shkumbin Ibraimi
 

Shkumbin Ibraimi, është Menaxher Senior i Burimeve Njerëzore, Rekrutues, Trajner, Konsulent i Menaxhmentit, ku u ndihmon punonjësve t`i përmirësojnë vlerat e tyre, duke ngritur aftësitë për të arritur objektivat. Ka mbaruar studimet në Juridik dhe ka ndjekur certifikimet në menaxhimin e projekteve.

Me mbi 15 vite përvojë menaxheriale të nivelit të lartë, ka punuar në cilësinë e Menaxherit të Burimeve Njerëzore për 5 vite në “CACTTUS”, një ndër kompanitë më të mëdha kosovare në fushën e TIK-ut. Më pas për 2 vite ka punuar në ndërmarrjet për shitje me pakicë “Meridian Express” dhe “Albi Group” në cilësinë e Menaxherit të BNJ dhe Trajnerit. Gjithashtu është i certifikuar si Auditor i Brendshëm për ISO 9001 dhe ISO 27001. Ai po ashtu ka qenë Partner Menaxhues dhe Drejtor Ekzekutiv i “Mercurius Consulting”, kompani e cila ishte e specializuar për t’u ndihmuar bizneseve në rritjen e kapaciteteve njerëzore, duke u ofruar shërbime konsulente në fushën e Rekrutimit dhe Përzgjedhjes së Stafit, HR Outsourcing, Trajnim dhe Motivim.

Tani ai është CEO i staffiX, një biznes që është i specializuar në zgjidhjet e stafitit, trajnimeve dhe ofrimin e stafit të kualifikuar për kompanitë tjera. staffiX aplikon një frymë të bashkëpunimit dhe unitetit, të cilat janë cilësi të rëndësishme për një biznes që fokusohet në menaxhimin edhe shërbimet e personelit.

Apliko Tani Shpallja ka skaduar