Kryepunëtor në ngritjen dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve gjelbëruese

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, Rregullores mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve dhe detyrave të punës nr.1292 të datë: 16.06.2023 si dhe Rregullores për procedurat e rekrutimit, si dhe Kërkesës me nr Arkivi 1294 të dt 10.05.2024 NPL ”Gjelbër” Rishpall këtë:

 

K O N K U R S

 

Për plotësimin e vendeve të punës

 

Titulli: Kryepunëtor në ngritjen dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve gjelbëruese

Numri i pozitave: 1

Niveli i pagës: 8

Kohëzgjatja e kontratës: puna provuese 6 muaj (me mundësi vazhdimi)

Kualifikimi : shkolla e mesme

Pëvoja e punës: 1 vit përvojë pune

 

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

- organizon dhe udhëheqë punët në ngritjen, mirëmbajtjen dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbëruara;

- bashkëpunon me komisionet e përcjelljes së punëve dhe komisionet për pranimin e punëve përmes ditarëve të punës të përcaktuar me kontratë në mes të hortikulturës dhe kontraktuesit,

- me urdhëresë të eprorit të bashkëpunon me kryepunëtorin në prodhim në mbjelljen e bimëve të prodhuara;

- organizon të gjitha fazat e punës në mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara ;

- kositja, ujitjen, prashitjen si dhe punët tjera në mirëmbajtjen duke u bazuar në elementet kontraktuese të punës;

- i mbanë ditarët e punës duke bashkëpunuar me komisionet për vërtetimin e punëve të kryera;

- mban evidencën e punëtorëve,

- ditarët e punës të vërtetuar nga komisioni mbikëqyrës dhe evidencën e punëtorëve në fund të çdo muaji ia dorëzon koordinatorit të njësisë

- i koordinon punët me vozitësit e automjeteve për nevojat e ujitjes si dhe punët tjera si në kositje dhe në kultivimin dhe mirëmbajtjen e tërësishme të sipërfaqeve gjelbëruese

- paraqet me kohë të gjitha defektet e mjeteve dhe makinerive tek personi kompetent

- obligohet të lëviz nga njësia në njësi, zona të tjera, në raste të veçanta dhe sipas kërkesës së punës me urdhër të Shefit të Operativës

- kryen dhe punë të tjera me urdhëresës të eprorit,

- për punën e tij i përgjigjet Udhëheqësit të Divizionit dhe Shefit të Operativës.

 

Procedurat e konkurrimit

Kandidatët e interesuar, aplikimin mund ta bëjnë në mënyrë Elektronike (online)

përmes emailit zyrtar : aplikimet@gjelber.com. Kandidatët duhet të dërgojnë te

gjithë dokumentacionin e skenuar nëpërmjet emailit.

Të gjithë kandidatët që i plotësojnë kriteret e verifikimit paraprak do t’i nënshtrohen

testimit me shkrim dhe intervistimit.

 

Poentimi nga Komisioni për Rekrutim do të bëhet si në vijim:

- Jetë përshkrimi (CV) i kandidatit vlerësohet deri në dhjetë (10) pikë

- Testimi me shkrim deri në shtatëdhjetë (70) pikë dhe

- Intervistimi deri në njëzetë (20) pikë.

 

Kalendari i përafërt i procedurës së rekrutimit:

Procedura e rekrutimit pritet të zgjasë nga data 14.06.2024 deri më 31.07.2024 (ky afat është i përafërt dhe mund të jetë subjekt i ndryshimeve siç specifikon legjislacioni në fuqi.)

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit.

 

Aplikacionit duhet bashkangjitur:

Aplikacioni për punësim i NPL ”Gjelbër” (i cili shkarkohet nga web faqja zyrtare www.gjelber.com )

 -Deklarata nën betim (e cili shkarkohet nga web faqja zyrtare www.gjelber.com )

  -CV

 -Dëshmitë për kualifikim shkollor

 -Dëshmitë për përvojen e punës

 -Kopjen e letërnjoftimit

 -Çertifikatën nga Gjykata e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar (jo më të vjetër se gjashtë muaj)

 

Aplikacionet dhe dokumentacioni i pakompletuar sipas kërkesave të përcakuara në këtë shpallje si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit, nuk do të shqyrtohen.

Shpallja është e hapur që nga data 14.06.2024 deri më 29.06.2024 në orën 15:00.

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni Divizionin e Burimeve Njerëzore të NPL”Gjelbër” SH.A.

 

Na osnovu člana 8 Zakona o radu br. 03/L-212, Uredbe o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka br. Arhiva 1294 od 10.05.2024 NPL „Gjelbër“ ponovo objavljuje:

 

K O N K U R S

Da popuni radna mesta

Zvanje: Predradnik u izgradnji i održavanju zelenih površina

Broj pozicija: 1

Visina plate: 8

Trajanje ugovora: probni rad 6 meseci (sa mogućnošću produženja)

Kvalifikacija: srednja škola

Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva

 

Poslovi i odgovornosti:

 Organizuje i vodi radove na uspostavljanju, održavanju i uređenju zelenihh površina;

 Sarađuje sa komisijama za praćenje rada i komisijama za prijem radova kroz dnevnike rada utvrđene ugovorom između hortikulture i izvođača,

 Po nalogu pretpostavljenog da sarađuje sa predradnikom u proizvodnji u sadnji proizvedenih biljaka;

 

 Organizuje sve faze radova na održavanju zlenih površina;

 Košenje, zalivanje, plijevljenje kao i drugi poslovi održavanja po osnovu ugovornih elemenata radova;

 Vodi dnevnike rada, sarađujući sa komisijama za overu obavljenog posla;

 Vodi evidenciju radnika,

 Dostavlja dnevnike rada overene od nadzornog odbora i evidenciju radnika na kraju svakog meseca koordinatoru jedinice

 Koordinira rad sa vozačima vozila za potrebe navodnjavanja kao i druge poslove kao što su košenje i kultivacija i celokupno održavanje zelenih    površina

 Blagovremeno predoči nadležnom licu sve nedostatke alata i mašina

 Dužan je da prelazi iz jedinice u jedinicu, na druge prostore, u posebnim slučajevima i prema uslovima rada po nalogu šefa operative.

 Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, Za svoj rad odgovara načelniku odeljenja i šefu operative.

 

Konkursne procedure

 

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu elektronskim putem (onlajn) putem zvanične mejl adrese: aplikimet@gjelber.com. Kandidati moraju da pošalju svu skriptiranu dokumentaciju putem e-pošte.

Svi kandidati koji ispunjavaju kriterijume prethodnog skrininga biće podvrgnuti pismenom testu i intervjuu.

 

Bodovanje od strane Komisije za zapošljavanje vršiće se na sledeći način:

 Biografija kandidata vrednuje se do deset (10) bodova

 Pismeni test do sedamdeset (70) poena i

 Intervju do dvadeset (20) poena.

 

Okvirni kalendar procedure zapošljavanja:

Očekuje se da će postupak regrutacije trajati od 14.06.2024. do 31.07.2024. (ovaj rok je približan i može biti podložan promenama u skladu sa važećim zakonodavstvom.)

Samo odabrani kandidati će biti pozvani na dalje procedure zapošljavanja.

 

Prijava mora biti priložena:

 Prijava za zapošljavanje NPL „Gjelber“ (koja se može preuzeti sa zvaničnog sajta www.gjelber.com)

 Izjava pod zakletvom (koja se može preuzeti sa zvaničnog sajta www.gjelber.com)

 CV

 Dokaze o školskoj spremi

 Dokaz o radnom iskustvu

 Kopija lične karte

 Uverenje iz suda kojim se dokazuje da nije osuđivan (ne starije od šest meseci)

Nepotpune prijave i dokumentacija prema uslovima navedenim u ovom oglasu, kao i one koje pristignu nakon isteka konkursnog roka, neće se razmatrati.

 

Oglas je otvoren od 14.06.2024 do 29.06.2024 u 15:00 časova.

Za detaljnije informacije možete kontaktirati Odsek za ljudske resurse NPL "Gjelbër" SH.A.

Shpallja ka skaduar