Ekspert/e i/e Jashtëm/e, Zyrtar/e në Njësinë e Burimeve Njerëzore, Arkivist/e

Në bazë të Rregullores të brendshme për Procedura të Rekrutimit, Marrëdhënien Kontraktuale  dhe Avansim në Detyrë nr.1330 të dates 20.06.2023, si dhe kërkesës së dates 13.02.2023 me nr.protokoli 420 , NPL “Gjelbër” SH.A. me datë 14.02.2024 shpallë këtë:

KONKURS

Për plotësimin e vendit të punës

(me afat të caktuar)

Titulli: Ekspert/e i/e Jashtëm/e për Strategji në Marrëdhënie me Publikun

I raporton: Kryeshefit Ekzekutiv

Orët e punës: 40 orë në javë
Pozitë: 1

Kompensimi: Niveli 4

Kohëzgjatja e kontratës: 6 muaj, me mundësi vazhdimi

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale:

 • diplomë univerzitare
 • aftësi për punëekipore
 • aftësi tëshprehura komunikimi
 • tëketëetikënëpunëdhe integritet tëlartë
 • e preferuar njohja e gjuhës angleze
 • përvojë 3 vjeçare
   

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • zhvillimi dhe implementimi i strategjisë të mediave sociale në përputhje me  objektivat e përgjithshme të ndërmarrjes;
 • identifikimi i audiencave të synuara dhe draftimi i përmbajtjes për të përmbushur  interesat dhe nevojat e tyre ndërlidhur me promovimin e ndërmarrjes;
 • planifikimi dhe hartimin e fushatave në media sociale në lidhje me fushëveprimatrinë apo projektet specifike të ndërmarrjes;


Procedura e konkurimit

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore  të Ndërmarrjes NPL “Gjelbër” apo ta shkarkojnë nga web faqja e internetit në adresën  www.gjelber.com.

Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në zarf të mbyllur, në Divizionin e  Burimeve Njerëzore në adresën, rr. Tahir Zajmi, pn në Prishtinë, apo përmes Postës së  Kosovës.

Kanditatët të cilët aplikojnë duhet të shënojnë saktë në zarf pozitën që aplikojnë,  adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email adresën.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

Aplikacionit duhet bashkangjitur:

 • formulari për aplikim i NPL “Gjelber”;
 • Deklarata nën Betim;
 • dëshmitë për kualifikimin shkollor;
 • dëshmitë për përvojën e punës;
 • kopjen e letërnjoftimit
 • çertifikatën nga Gjykata e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar (jo më të vjetër  se gjashtë muaj)
   

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën  me rekomandë e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të  vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë Brenda dy (2) ditësh. Aplikacionet  që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do  të shqyrtohen.  

Aplikacionet dhe dokumentacioni i pakompletuar sipas kërkesave të përcaktuara në këtë  shpallje si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit, nuk do të shqyrtohen.

Shpallja është e hapur që nga data 14.02.2024 – 29.02.2024.

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore  të NPL Gjelber” SH.A

KONKURS

Për plotësimin e vendit të punës (me afat të caktuar)

Titulli: Praktikant - Zyrtar/e në Njësinë e Burimeve Njerëzore

Orët e punës: 20 orë në javë / gjysmë orari
Pozitë: 1

Kohëzgjatja e kontratës: 6 muaj, me mundësi vazhdimi

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale:

 • Duke vijuar studimet ose përfunduar në Fakultetin Juridik ose Ekonomik
 • aftësi për punëekipore
 • aftësi tëshprehura komunikimi
 • tëketëetikënëpunëdhe integritet tëlartë
   

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • përgatit të dhëna për llogaritjen e pagave në bazë të dokumentacionit përkatës:
 • aktvendimet, vendimet, listat e të punësuarve, pushimet mjekësore etj sipas
 • udhëzimeve dhe në koordinim të ngushtë me Udhëheqësin e BNJ
 • siguron që dokumentet e stafit të rekrutuar të kompletohen, të plotësohen dhe  të përpunohen në kohën e duhur
 • qëndron i përditësuar me ndryshimet në legjislacionin e punës kryen, analizon dhe interpreton të dhënat për dosjet e personelit
 • ndihmon departamentin në përgatitjen e programit të trajnimit për stafin e ri të departamenteve
 • ndihmon në koordinimin e planifikimit vjetor të pushimeve të punonjësve,
 • mungesat nga puna të paguara dhe të papaguara,
 • mban të dhëna për pjesëmarrjen e stafit të Ndërmarrjes në programet e
 • trajnimit dhe merr një vlerësim të efektivitetit të trajnimit
 • administron praktikat dhe vendosjen e studentëve për praktika dhe vullnetar,
 • koordinon lëshimin e çertifikatave të punës lidhur me punonjësit e Ndërmarrjes
 • përcjell kërkesat përkatëse ligjore, si kodi I punës dhe siguron që këto të  respektohen
 • informohet për ndryshimet në legjislacionin e punës dhe udhëzimet përkatëse
 • përpunon raporte dhe statistika të departamenteve
 • merr pjesë statistikave dhe departamenteve
 • merr pjesë në hartimin e planit të biznesit të Ndërmarrjes në fushë e BNJ.
 • kryen punë të tjera të caktuara nga Udhëheqësi i Njësisë, sipas fushës së  kompetencës dhe pozitës i përgjigjet Udhëheqësit të Burimeve Njerëzore dhe Drejtorit të Administratës.
   

Procedura e konkurimit

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore  të Ndërmarrjes NPL “Gjelbër” apo ta shkarkojnë nga web faqja e internetit në adresën  www.gjelber.com.

Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në zarf të mbyllur, në Divizionin e  Burimeve Njerëzore në adresën, rr. Tahir Zajmi, pn në Prishtinë, apo përmes Postës së Kosovës.

Kanditatët të cilët aplikojnë duhet të shënojnë saktë në zarf pozitën që aplikojnë,  adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email adresën.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

Aplikacionit duhet bashkangjitur:

 • formulari për aplikim i NPL “Gjelber”;
 • Deklarata nën Betim;
 • dëshmitë për kualifikimin shkollor;
 • kopjen e letërnjoftimit
 • çertifikatën nga Gjykata e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar (jo më të vjetër
 • se gjashtë muaj)
   

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën  me rekomandë e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të  vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë Brenda dy (2) ditësh. Aplikacionet  që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do  të shqyrtohen.  

Aplikacionet dhe dokumentacioni i pakompletuar sipas kërkesave të përcaktuara në këtë  shpallje si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit, nuk do të shqyrtohen.

Shpallja është e hapur që nga data 14.02.2024 – 29.02.2024.

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore  të NPL Gjelber” SH.A

-Në mbështetje të nenit 8 dhe nenit 16 të Ligjit nr. 03/L-212 të Punës dhe në bazë të Rregullores të  brendshme për Procedura të Rekrutimit, Marrëdhënien Kontraktuale dhe Avansim në Detyrë  nr.1330 të dates 20.06.2023, si dhe kërkesës së dates 14.02.2023 me nr. protokoli 430, NPL  “Gjelbër” SH.A. me datë 14.02.2024 shpallë këtë:

KONKURS

Për plotësimin e vendit të punës

(me afat të caktuar)

Titulli: Praktikant - Arkivist/e

Orët e punës: 40 orë në javë

Pozitë: 1

Kohëzgjatja e kontratës: 6 muaj, me mundësi vazhdimi

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale:

 • diplomë univerzitare
 • aftësi për punëekipore
 • aftësi tëshprehura komunikimi
 • tëketëetikënëpunëdhe integritet tëlartë
   

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • pranon kërkesat e shkresat të dorëzuara nga palët jashtë dhe brenda  ndërmarrjes dhe i shpërndan ato sipas kërkesës dhe nevojës në shërbimet  përkatëse të ndërmarrjes;
 • udhëheqë protokollin e arkivit si dhe librat ndihmëse të parapara me ligjin e  arkivit;
 • bënë pranimin e dokumentacionit arkivor, seleksionimin e tij dhe ruajtjen në bazë  të ligjit mbi ruajtjen e materialit arkivor në ndërmarrje;
 • mbanë vulat e ndërmarrjes të parapara me statut dhe vepron me to në kuadër të  detyrave të punës;
 • mbanë librat interne dhe eksterne të ndërmarrjes duke e përfill ligjin mbi arkivin  dhe ligjet tjera të parapara për përcjellën dhe ruajtjen e materialit arkivor;
 • kryen edhe punët tjera sipas kërkesës të Drejtorit të Administratës dhe Sekretarit
 • kryen edhe punë tjera me kompjuter sipas nevojës së shërbimit;
 • për punën e tij/saj i përgjigjet Arkivistit/es dhe Drejtorit të Administratës.

 

Procedura e konkurimit

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore  të Ndërmarrjes NPL “Gjelbër” apo ta shkarkojnë nga web faqja e internetit në adresën  www.gjelber.com.

Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në zarf të mbyllur, në Divizionin e  Burimeve Njerëzore në adresën, rr. Tahir Zajmi, pn në Prishtinë, apo përmes Postës së  Kosovës.

Kanditatët të cilët aplikojnë duhet të shënojnë saktë në zarf pozitën që aplikojnë,  adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email adresën.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

Aplikacionit duhet bashkangjitur:

 • formulari për aplikim i NPL “Gjelber”;
 • Deklarata nën Betim;
 • dëshmitë për kualifikimin shkollor;
 • kopjen e letërnjoftimit
 • çertifikatën nga Gjykata e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar (jo më të vjetër  se gjashtë muaj)


Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën  me rekomandë e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të  vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë Brenda dy (2) ditësh. Aplikacionet  që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do  të shqyrtohen.  

Aplikacionet dhe dokumentacioni i pakompletuar sipas kërkesave të përcaktuara në këtë  shpallje si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit, nuk do të shqyrtohen.

Shpallja është e hapur që nga data 14.02.2024 – 29.02.2024.

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore  të NPL Gjelber” SH.A


______________________________________________________________________________________________

Na osnovu Internog pravilnika o postupku zapošljavanja, ugovornog odnosa i napredovanja na dužnosti broj 1330 od 20.06.2023.godine, kao i zahteva od 13.02.2023.godine br. protokol 420, NPL "Gjelber" dd. 14.02.2024 objavi ovo:

Konkurs

za popunu radnog mesta (sa određenim terminom)

Zvanje: Eksterni ekspert za strategiju u odnosima s javnošću

Podnosi izveštaje: Izvršnom direktoru

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Kompenzacija: 4. Nivo

Radna mesta: 1

Trajanje ugovora: 6 meseci, sa mogućnošću produženja

Kvalifikacije i stručna obuka:

- fakultetska diploma

- timski rad veštine

- jake komunikacijske veštine

- imaju radnu etiku i visok integritet

- poželjno je znanje engleskog jezika

- 3 godine iskustva

Poslovi i odgovornosti:

- razvoj i implementacija strategije društvenih medija u skladu sa opštim ciljevima preduzeća;

- identifikacija ciljne publike i izrada sadržaja koji će zadovoljiti njihove interese i potrebe u vezi sa 

promocijom preduzeća;

- planiranje i dizajniranje kampanja na društvenim mrežama koje se odnose na primarni obim ili 

specifične projekte preduzeća;

Konkursna procedura

Zainteresovani kandidati mogu dobiti zvaničan formular u kancelariji za ljudske resurse preduzeća NPL „Gjelber“ ili ga preuzeti sa sajta na adresi vvv.gjelber.com.

Dokumentacija se može dostaviti u štampanoj formi u zatvorenoj koverti, Sektoru za ljudske resurse na adresu ul. Tahir Zajmi, pn u Prištini, ili preko Pošte Kosova.

Kandidati koji konkurišu moraju u koverti tačno da napišu poziciju za koju konkurišu, adresu, kontakt telefon i mejl adresu..

Na intervju će biti pozvani samo izabrani kandidati.

Uz prijavu se mora priložiti sledecé :

- obrazac prijave za NPL "Zeleni";

- Izjava pod zakletvom;

- uverenja o školskoj spremi;

- dokaz o radnom iskustvu;

- kopiju lične karte

- uverenje suda kojim se dokazuje da nije osuđivan (ne starije od šest meseci)

Napomena: Prijave poslate poštom, koje su obilježene preporučenom poštom posljednjeg dana roka za prijavu, smatraće se validnim i biće uzete u obzir ako stignu u roku od dva (2) dana. Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one nepotpune sa odgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati.

Nepotpune prijave i dokumentacija prema uslovima navedenim u ovom oglasu, kao i one koje pristignu nakon konkursnog roka, neće se razmatrati.

Oglas je otvoren od 14.02.2024 - 29.02.2024.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Odeljenju za ljudske resurse NPL Gjelber" SH.A.

* prilog članu 8. i članu 16. Zakona br. 03/L-212 o radu i na osnovu internog pravilnika o postupku zapošljavanja, ugovornom odnosu i napredovanju na dužnosti br.1330 od 20.06.2023, kao i zahteva od 14.02.2023. protokol 430, NPL "Gjelber" S.A. 14.02.2024 objavi ovo:

Konkurencija

Da popuni radno mesto

(sa određenim terminom)

Zvanje: Stručna Praksa – Arhivista

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Radna mesta: 1

Trajanje ugovora: 6 meseci, sa mogućnošću produženja

Kvalifikacije i stručna obuka:

- fakultetska diploma

- timski rad veštine

- jake komunikacijske veštine

- imaju radnu etiku i visok integritet

Poslovi i odgovornosti:

- prihvata zahteve i dokumente koje podnesu stranke van i unutar preduzeća i distribuira ih prema zahtevu i potrebi u relevantnim službama preduzeća;

- vodi arhivski protokol kao i pomoćne knjige predviđene zakonom o arhivima;

- prihvatio arhivsku dokumentaciju, njen izbor i čuvanje na osnovu zakona o čuvanju arhivske građe u preduzeću;

- čuva statutom predviđene pečate preduzeća i postupa sa njima u okviru radnih obaveza;

- vodi unutrašnje i eksterne knjige preduzeća, vodeći računa o zakonu o arhivi i drugim zakonima predviđenim za praćenje i čuvanje arhivske građe;

- obavlja i druge poslove na zahtev direktora uprave i sekretara

- obavlja i druge poslove na računaru po potrebi službe;

- za svoj rad odgovara arhivisti i direktoru uprave.

Konkursna procedura

Zainteresovani kandidati mogu dobiti zvaničan formular u kancelariji za ljudske resurse preduzeća NPL „Gjelber“ ili ga preuzeti sa sajta na adresi vvv.gjelber.com.

Dokumentacija se može dostaviti u štampanoj formi u zatvorenoj koverti, Sektoru za ljudske resurse na adresu ul. Tahir Zajmi, pn u Prištini, ili preko Pošte Kosova.

Kandidati koji konkurišu moraju u koverti tačno da napišu poziciju za koju konkurišu, adresu, kontakt telefon i mejl adresu..

Na intervju će biti pozvani samo izabrani kandidati.

Uz prijavu se mora priložiti sledecé :

- obrazac prijave za NPL "Zeleni";

- Izjava pod zakletvom;

- uverenja o školskoj spremi;

- dokaz o radnom iskustvu;

- kopiju lične karte

- uverenje suda kojim se dokazuje da nije osuđivan (ne starije od šest meseci)

Napomena: Prijave poslate poštom, koje su obilježene preporučenom poštom posljednjeg dana roka za prijavu, smatraće se validnim i biće uzete u obzir ako stignu u roku od dva (2) dana. Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one nepotpune sa odgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati.

Nepotpune prijave i dokumentacija prema uslovima navedenim u ovom oglasu, kao i one koje pristignu nakon konkursnog roka, neće se razmatrati.

Oglas je otvoren od 14.02.2024 - 29.02.2024.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Odeljenju za ljudske resurse NPL Gjelber" SH.A

*U prilog članu 8. i članu 16. Zakona br. 03/L-212 o radu i na osnovu internog pravilnika o postupku zapošljavanja, ugovornom odnosu i napredovanju na dužnosti br.1330 od 20.06.2023, kao i zahteva od 14.02.2023. protokol 431, NPL "Gjelber" S.A. 14.02.2024 objavi ovo:

Konkurencija

Da popuni radno mesto

(sa određenim terminom)

Zvanje: Stručna Praksa – zvanicnik u Jedinici za ljudske resurse

Radno vreme: 20 sati nedeljno / pola radnog vremena

Radna mesta: 1

Trajanje ugovora: 6 meseci, sa mogućnošću produženja

Kvalifikacije i stručna obuka:

- nastavak studija ili završetak na Pravnom ili Ekonomskom fakultetu

- timski rad veštine

- jake komunikacijske veštine

- imaju radnu etiku i visok integritet

Poslovi i odgovornosti:

- priprema podatke za obračun zarada na osnovu relevantne dokumentacije: uredbi, odluka, spiskova zaposlenih, zdravstvenih praznika i sl. prema uputstvima iu bliskoj saradnji sa rukovodiocem ljudskih resursa

- obezbeđuje da se dokumenti angažovanog osoblja popune, popune i obrađuju na vreme

- prati promene radnog zakonodavstva

- vrši, analizira i interpretira podatke za personalne dosijee

- pomaže odeljenju u pripremi programa obuke za nove kadrove odeljenja

- pomaže u koordinaciji godišnjeg planiranja odmora zaposlenih, plaćenih i neplaćenih odsustava sa posla,

- vodi podatke o učešću osoblja Preduzeća u programima obuke i dobija ocenu efikasnosti obuke;

- sprovodi praksu i raspoređivanje studenata na praksu i volontere,

- koordinira izdavanje potvrda o radu zaposlenih u Preduzeću

- prati relevantne zakonske uslove, kao što je zakon o radu, i osigurava da se oni poštuju

- upoznat je sa izmenama radnog zakonodavstva i odgovarajućim uputstvima

- obrađuje resorne izveštaje i statistiku

– učestvuje u statistici i odeljenjima

- učestvuje u izradi poslovnog plana Preduzeća u oblasti ljudskih resursa.

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Jedinice, prema oblasti nadležnosti i položaju

– odgovaraju načelniku za ljudske resurse i direktoru uprave.

Konkursna procedura

Zainteresovani kandidati mogu dobiti zvaničan formular u kancelariji za ljudske resurse preduzeća NPL „Gjelber“ ili ga preuzeti sa sajta na adresi vvv.gjelber.com.

Dokumentacija se može dostaviti u štampanoj formi u zatvorenoj koverti, Sektoru za ljudske resurse na adresu ul. Tahir Zajmi, pn u Prištini, ili preko Pošte Kosova.

Kandidati koji konkurišu moraju u koverti tačno da napišu poziciju za koju konkurišu, adresu, kontakt telefon i mejl adresu..

Na intervju će biti pozvani samo izabrani kandidati.

Uz prijavu se mora priložiti sledecé :

- obrazac prijave za NPL "Zeleni";

- Izjava pod zakletvom;

- uverenja o školskoj spremi;

- dokaz o radnom iskustvu;

- kopiju lične karte

- uverenje suda kojim se dokazuje da nije osuđivan (ne starije od šest meseci)

Napomena: Prijave poslate poštom, koje su obilježene preporučenom poštom posljednjeg dana roka za prijavu, smatraće se validnim i biće uzete u obzir ako stignu u roku od dva (2) dana. Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one nepotpune sa odgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati.

Nepotpune prijave i dokumentacija prema uslovima navedenim u ovom oglasu, kao i one koje pristignu nakon konkursnog roka, neće se razmatrati.Oglas je otvoren od 14.02.2024 - 29.02.2024.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Odeljenju za ljudske resurse NPL Gjelber" SH.A

Shpallja ka skaduar