Furnizim me kontejnerë për mbeturina

FTESË PËR TENDER

Furnizim me kontejnerë për mbeturina

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim:

  • Kontejnerë (120 litra) HDPE, standard EN 840-1 për objekte rezidenciale (shtëpi) dhe biznese (380 copë)
  • Kontenjerë (240 litra) HDPE, standard EN 840-1 për objekte rezidenciale (shtëpi) dhe biznese (60 copë)
  • Kontejnerë të mëdhenj (1100 litra) për objekte rezidenciale kolektive (banesa) dhe biznese (Sasia: 3 copë)


Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë ftesën për tender këtu:

Ftesë për Tender

Ju lutem, përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për Tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën procurement@dplus.org

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 01 mars 2024, ora 14.00.

Pyetjet, njoftimet, apo kërkesat për sqarime i dërgoni në emailin procurement@dplus.org jo më larg se 23 shkurt, 2024.

------------

POZIV NA TENDER

Nabavka kontejnera za otpad

D + ima za cilj da nabavi robu za potrebe korisnika projekta i to, u nastavku:

  • Kontejneri (120 litara) HDPE, standard EN 840-1 za stambene (kuće) i poslovne objekte (380 komada)
  • Kontejneri (240 litara) HDPE, standard EN 840-1 za stambene (kuće) i poslovne objekte (60 komada)
  • Veliki kontejneri (1100 litara) za potrebe stambenih zgrada (stanova) i poslovnih objekata (3 komada)


Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti potrebnu dokumentaciju za prijavu na tender na sledećem linku: 

Poziv na tender

Molimo Vas da Vašu ponudu pripremite u skladu sa zahtevima navedenim u ovom Pozivu na tender.

Ponude se mogu poslati na e-mail adresu procurement@dplus.org

Rok za podnošenje ponuda je 01. Mart 2024. godine, do 14.00 časova.

Sva korespondencija, obaveštenja, zahtevi za pojašnjenja, moraju biti poslati na procurement@dplus.org najkasnije do 23. Februara 2024. godine.

Shpallja ka skaduar