Kryepunëtor në Qendrën e Kompostimit

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, Rregullores mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve dhe detyrave të punës nr.1292 të datë: 16.06.2023 si dhe Rregullores për procedurat e rekrutimit, si dhe Kërkesës me nr Arkivi 1788 të dt 21.06.2024 NPL ”Gjelbër” me datë 21.06.2024 shpall këtë:

 

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të punës

 

Titulli: Kryepunëtor në Qendrën e Kompostimit

Numri i pozitave: 1

Niveli i pagës: 8

Kohëzgjatja e kontratës: puna provuese 6 muaj (me mundësi vazhdimi)

Kualifikimi: shkolla e mesme

Pëvoja e punës: 1 vit përvojë pune

 

 

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

-merr pjesë drejtpërsëdrejti në implementimin dhe grumbullimin e materialit për kompost

-përcjellë zhvillimin e të gjitha punëve në këtë njësi

-kujdeset për kryerjen me kohë të punëve në realizimin e rezultateve sa më të volitshme në njësi

-kujdeset që punëtorët të jenë vazhdimisht të pranishëm dhe përcjell kontributin dhe kualitetin e punës së tyre,

-mban evidencën e punëtorëve,

-kryen punë të tjera me urdhëresë të eprorit,

-paraqet me kohë të gjitha defektet e mjeteve dhe makinerive tek personi kompetent,

-obligohet të lëvizin nga njësia në njësi, zona të tjera,  në raste të veçanta dhe sipas kërkesës së punës me urdhër të Drejtorit të Operativës,  

-për punën e tij i përgjigjet Udhëheqësit të Njësisë  dhe Shefit të Operativës.

 

 

Procedurat e konkurrimit:

Kandidatët e interesuar, aplikimin mund ta bëjnë në mënyrë Elektronike (online) përmes emailit  zyrtar: aplikimet@gjelber.com. 

Kandidatët duhet të dërgojnë te gjithë dokumentacionin e skenuar nëpërmjet emailit.  

 

Të gjithë kandidatët që i plotësojnë kriteret e verifikimit paraprak do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.  

 

Poentimi nga Komisioni për Rekrutim do të bëhet si në vijim:

 - Jetë përshkrimi (CV) i kandidatit vlerësohet deri në dhjetë (10) pikë

- Testimi me shkrim deri në shtatëdhjetë (70) pikë dhe  

- Intervistimi deri në njëzetë (20) pikë.

 

Kalendari i përafërt i procedurës së rekrutimit:  

Procedura e rekrutimit pritet të zgjasë nga data 21.06.2024 deri më 05.08.2024 (ky afat është i përafërt dhe mund të jetë subjekt i ndryshimeve siç specifikon legjislacioni në fuqi.)    

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit.  

 

Aplikacionit duhet bashkangjitur:

-Aplikacioni për punësim i NPL ”Gjelbër” (i cili shkarkohet nga web faqja zyrtare www.gjelber.com)  

-Deklarata nën betim (e cili shkarkohet nga web faqja zyrtare www.gjelber.com)

-CV

-Dëshmitë për kualifikim shkollor

-Dëshmitë për përvojen e punës

-Kopjen e letërnjoftimit

-Çertifikatën nga Gjykata e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar (jo më të vjetër se gjashtë muaj)

 

Aplikacionet dhe dokumentacioni  i pakompletuar sipas kërkesave të përcakuara në këtë shpallje si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit, nuk do të shqyrtohen.

 

Shpallja është e hapur që nga data 21.06.2024 deri më 06.07.2024 në orën 15:00.  

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni Divizionin e Burimeve Njerëzore të NPL”Gjelbër” SH.A.

 

Na osnovu člana 8 Zakona o radu br. 03/L-212, Uredbe o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka, i zahteva br. Arhiva 1788 od 21.06.2024 NPL „Gjelbër“ objavljuje u 21.06.2024:

 

K O N K U R S

Da popuni radna mesta

 

Zvanje: Predradnik u Centru za kompostiranje

Broj pozicija: 1

Visina plate: 8

Trajanje ugovora: probni rad 6 meseci (sa mogućnošću produženja)

Kvalifikacija: srednja škola

Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva

 

 

Poslovi i odgovornosti:

-učestvuje neposredno u realizaciji i prikupljanju kompostnog materijala

-prati razvoj svih radova u ovoj jedinici

-stara se o blagovremenom završetku poslova u cilju postizanja što povoljnijih rezultata u jedinici

-stara se da su radnici stalno prisutni i prenosi doprinos i kvalitet svog rada,

-vodi evidenciju radnika,

-obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog,

-blagovremeno predoči nadležnom licu sve nedostatke alata i mašina,

-dužan je da prelazi iz jedinice u jedinicu, druge prostore, u posebnim slučajevima i prema uslovima rada po nalogu direktora za operacije,  

-za svoj rad odgovara načelniku jedinice i načelniku operative.

 

 

Konkursne procedure:

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu elektronskim putem (onlajn) putem zvanične mejl adrese: aplikimet@gjelber.com. 

Kandidati moraju da pošalju svu skriptiranu dokumentaciju putem e-pošte.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju kriterijume prethodnog skrininga biće podvrgnuti pismenom testu i intervjuu.

 

Bodovanje od strane Komisije za zapošljavanje vršiće se na sledeći način:

 -Biografija kandidata vrednuje se do deset (10) bodova

-Pismeni test do sedamdeset (70) poena i

-Intervju do dvadeset (20) poena.

 

Okvirni kalendar procedure zapošljavanja:

Očekuje se da će postupak regrutacije trajati od 21.06.2024. do 05.08.2024. (ovaj rok je približan i može biti podložan promenama u skladu sa važećim zakonodavstvom.)

Samo odabrani kandidati će biti pozvani na dalje procedure zapošljavanja.

 

Prijava mora biti priložena:

-Prijava za zapošljavanje NPL „Gjelber“ (koja se može preuzeti sa zvaničnog sajta www.gjelber.com)

-Izjava pod zakletvom (koja se može preuzeti sa zvaničnog sajta www.gjelber.com)

-CV

-Dokaze o školskoj spremi

-Dokaz o radnom iskustvu

-Kopija lične karte

-Uverenje iz suda kojim se dokazuje da nije osuđivan (ne starije od šest meseci)

 

Nepotpune prijave i dokumentacija prema uslovima navedenim u ovom oglasu, kao i one koje pristignu nakon isteka konkursnog roka, neće se razmatrati.

 

Oglas je otvoren od 21.06.2024 do 06.07.2024 u 15:00 časova.

Za detaljnije informacije možete kontaktirati Odsek za ljudske resurse NPL "Gjelbër" SH.A.

 

 

Shpallja ka skaduar