Kryeshef Ekzekutiv

NPL Sport Marketing
17 ditë të mbetura

Në bazë të dispozitave të nenit 21 të Ligjit nr. 03/L-087 Për Ndërmarrjet Publike ("Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 31/15 qershor 2008), respektivisht nenit 13 të Ligjit nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 Për Ndërmarrjet Publike (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës" nr. 13/30 maj 2012) dhe në bazë të Udhëzimin Administrativ MFPT nr. 01/2024 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, si dhe në bazë të nenit 14 dhe 18 të Statutit, Bordi i Drejtorëve NPL Sport Marketing SH.A. me seli në Prishtinë, në mbledhjen e mbajtur me datë 04.07.2024, mori vendim të PUBLIKOJ:  

KONKURS PUBLIK  

Për plotësimin e një (1) pozitë  

 

I. Titulli i vendit të punës: Kryeshef Ekzekutiv  

Vendi: Prishtinë.  

Ndërmarrja: NPL Sport Marketing SH.A. me seli në Prishtinë.  

I përgjigjet: Bordit të Drejtorëve.  

Mandati: 3 vite  

 

II. Lartësinë e pagës mujore për vendin e punës;  

Paga bazë e të ardhurave mujore personale të jetë, 1000.00 €urobruto  

 

III. Kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës;  

Të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë. Përveç këtyre kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:  

• Të posedojë diplomë universitare master apo Bachelor Fakulteti Ekonomik, Juridik, Sportit dhe Edukimit Fizik apo fusha të tjera relevante.  

• Të posedojë përvojë menaxheriale (5) pesë vite.  

• Të ketë shkathtësi organizative, menaxhuese dhe të komunikimit.  

• Të ketë njohuri të nevojshme të punës me kompjuter për detyra dhe përgjegjësitë e vendit të punës.  

• Të plotësojë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1 të Ligjit nr. 03/L-087 të Ndërmarrjeve Publike.  

• Njohja e gjuhës angleze (e dëshirueshme);  

 

IV. Detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës:  

• Përveq detyrave të përcaktuara me Ligj dhe Statut të NPL-së Kryeshefi Ekzekutiv kryen edhe këto detyra:  

• organizon dhe administron procesin e punës dhe administron biznesin e Ndërmarrjes;

•  merr në mënyrë të pavarur vendime dhe është përgjegjës për ligjshmërinë e punës së Ndërmarrjes dhe kujdeset për

•  përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara me ligj;  

• propozon dhe ndërmerr bazat e politikave të biznesit, programin e punës, planin e zhvillimit dhe masat për zbatimin e tyre;  

• ekzekuton vendimet e Bordit të Drejtorëve, siguron kushte për punë normale të Bordit të Drejtorëve, komisioneve dhe organeve tjera;

• vendos për përgjegjësinë disiplinore dhe pezullimin dhe largimin e punonjësve; vendos për të drejtën e pushimit të paguar dhe të papaguar;  

• vendos për orët jashtë orarit;  

• përcakton orarin e punës, fillimin dhe mbarimin e punës;  

• lejon udhëtimin zyrtar brenda dhe jashtë vendit;  

• vendos për pushimet dhe mungesat e punonjësve;  

• zbaton vendimet përfundimtare të gjykatave;  

• jep autorizim për përfaqësim para gjykatave dhe organeve të tjera;  

• i propozon Bordit të Drejtorëve, anëtarët për komisione të përhershme dhe të rastit të Ndërmarrjes;  

• nënshkruan urdhëresat e punës të punonjësve;  

• kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj dhe akte të tjera të përgjithshme të Ndërmarrjes dhe të gjitha aktivitetet e tjera me kërkesë të themeluesit dhe Bordit të Drejtorëve, në përputhje me Ligj dhe Statut.  

 

V. Informatë për procedurën e aplikimit në konkurs  

Kandidatët e interesuar për këtë vend pune duhet të bashkangjesin këto dokumente:  

-Formulari i kërkesës për punësim (aplikacioni i cili merret në zyret e ndërmarrjes ose në uebfaqe të ndërmarrjes);  

-Kopje e letërnjoftimit;  

-CV;  

-Letër motivimi;  

-Dëshmit mbi Shkollimin dhe kualifikimin profesional  

-Dëshmi për përvojën e punës  

-Deklarata nën betim sipas neneve 17.1 të Ligjit të NP e cila mund të shkarkohet nga ëebfaqja e Ndërmarrjes;  

-Çertifikatë nga gjykata kompetente që nuk është duke u zhvilluar procedurë penale dhe që nuk është i dënuar për kryerjen e ndonjë vepre penale (jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga data e lëshimit);  

 

VI. Informata nëse emërimi është me afat të caktuar apo të pacaktuar, dhe kohëzgjatja e periudhës provuese;  

Pozita e Zyrtarit të lartë Kryeshef Ekzekutiv është me madat 3 vjet.  

 

VII. Datën dhe orën e saktë të përmbylljes së konkursit;  

Konkursi publik është i hapur në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike dhe atë nga data 08.07.2024 deri me datën 22.07.2024.  

 

VIII. Mënyra e aplikimit në konkurs  

Aplikimi për konkurs bëhet vetëm në mënyrë elektronike, nëpërmjet adresës elektronike info@nplsportmarketing.com dhe në kohë reale do të sigurohet kthimi i informatës mbi pranimin e dokumenteve të dërguara nga kandidatët.  

Zyra Ligjore ofron sqarime të nevojshme për kandidatët lidhur me kriteret e konkursit publik gjatë fazës së aplikimeve.  

Formulari për kërkesë (aplikim) dhe Deklarata nën betim, mund të shkarkohen nga webfaqja e NPL Sport Marketing SH.A. www.nplsportmarketing.com ose mund të merren në zyret e Ndërmarrjes.  

 

IX. Mënyrën e vlerësimit dhe kriteret e poentimit;  

Vlerësimi i kandidatëve zhvillohet nëpërmjet intervistimit (testim me gojë).  

Procedura e vlerësimit të konkursit publik përmban gjithsej njëqind (100) pikë, ku kalueshmëria është arritja e së paku pesëdhjetë e pesë (55) pikëve nga të gjitha fazat e konkursit publik.  

 

X. Një kalendar të përafërt të procedurës të rekrutimit;  

Brenda shtatë (7) ditësh pas mbylljes së afatit të konkursit, bordi i drejtorëve bën verifikimin paraprak të aplikacioneve, me qëllim të konstatimit të përmbushjes së kritereve të konkursit nga kandidatët sipas aplikacioneve të pranuara.  

 

XI. Shënimi që aplikacionit e dërguara pas afatit nuk do të shqyrtohen.  

Aplikacionet e dërguara pas datës 22.07.2024 nuk do të shqyrtohen.  

Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe përfshihen në listën e ngushtë.  

 

Na osnovu odredaba člana 21. Zakona br. 03/L-087 za javna preduzeća ("Službeni list Republike Kosovo", br. 31/15 jun 2008), odnosno član 13 Zakona br. 04/L-111 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L087 o javnim preduzećima (Službeni list Republike Kosovo, br. 13/30 maj 2012) i na osnovu Administrativnog uputstva MFPT br. 01/2024 za regulisanje postupaka takmičenja u javnom sektoru, a na osnovu člana 14. i 18. Statuta, Upravni odbor NPL Sport Marketing SH.A. sa sedištem u Prištini, na sastanku održanom 04.07.2024.godine, odlučio da  

OBJAVI:  

JAVNI KONKURS  

Za popunjavanje jedne (1) pozicije  

I. Naziv radnog mesta: Glavni izvršni direktor  

Mesto: Priština.  

Kompanija: NPL Sport Marketing SH.A. sa sedištem u Prištini.  

Odgovori na: Upravni odbor.  

Mandat: 3 godine  

 

II. Visina mesečne zarade za radno mesto;  

Osnovna zarada mesečnog ličnog dohotka treba da iznosi 1000,00 evra bruto  

 

III. Opšti i posebni kriterijumi za radno mesto;  

Svi potencijalni kandidati treba da budu lica visokog integriteta koja ispunjavaju kvalifikacione uslove iz člana 17.1 Zakona o javnim preduzećima i da imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za predmetnu poziciju. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:  

• Poseduje diplomu mastera ili diplomiranog – Ekonomski, Pravni, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja ili druge relevantne oblasti.  

• Poseduje rukovodeće iskustvo (5) pet godina.  

• Da poseduje organizacione, upravljačke i komunikacione veštine.  

• Poseduju neophodna znanja o radu na PC za obaveze i odgovornosti na radnom mestu.  

• Da ispunjava uslove kvalifikacije prema članu 17.1 Zakona br. 03/L-087 javnih preduzeća.  

• Poznavanje engleskog jezika (poželjno)  

 

IV. Dužnosti i odgovornosti radnog mesta:  

• Pored poslova definisanih Zakonom i Statutom NPL-a, Izvršni direktor obavlja i sledeće poslove:  

• organizuje i upravlja procesom rada i administrira poslovanje Preduzeća;  

•samostalno odlučuje i odgovara za zakonitost rada Preduzeća i stara se o ispunjavanju obaveza utvrđenih zakonom;  

• predlaže i preduzima osnove poslovnih politika, programa rada, plana razvoja i mera za njihovo sprovođenje;  

• izvršava odluke Upravnog odbora, obezbeđuje uslove za normalan rad Upravnog odbora, komisija i drugih organa;  

odlučuje o disciplinskoj odgovornosti i udaljenju zaposlenih;  

• odlučuje o pravu na plaćeno i neplaćeno odsustvo;  

• odlučuje o prekovremenim satima;  

• utvrđuje raspored rada, početak i završetak rada;  

• dozvoljava službena putovanja unutar i van zemlje;  

•odlučuje o odmorima i odsustvima zaposlenih;  

• sprovodi konačne odluke sudova;  

• daje ovlašćenje za zastupanje pred sudovima i drugim organima;  

•predlaže Upravnom odboru, članove stalnih i povremenih komisija Preduzeća;  

•potpisuje radne naloge zaposlenih;  

• obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim opštim aktima Preduzeća i sve druge  

•poslove na zahtev osnivača i Upravnog odbora, u skladu sa Zakonom i Statutom.  

 

V. Podaci o postupku prijave na konkurs  

Kandidati zainteresovani za ovu poziciju moraju priložiti sledeću dokumentaciju:  

• Obrazac zahteva za zapošljavanje (prijava koja se dobija u kancelarijama kompanije ili na sajtu kompanije); www.nplsportmarketing.com  

•Kopija lične karte;  

• CV;  

•Motivaciono pismo;  

• Dokaz o obrazovanju i stručnoj kvalifikaciji  

• Dokaz o radnom iskustvu  

• Izjava pod zakletvom prema članu 17.1 Zakona o JP koja se može preuzeti sa internet stranice preduzeća; www.nplsportmarketing.com  

• Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja);  

 

VI. Podaci o tome da li je imenovanje na određeno ili neodređeno, kao i dužinu probnog rada;  

Položaj Višeg izvršnog direktora traje 3 godine.  

 

VII. Tačan datum i vreme završetka takmičenja;  

Javni konkurs je otvoren u trajanju od 15 (petnaest) kalendarskih dana od 08.07.2024.godine do 22.07.2024.  

 

VIII. Kako se prijaviti na konkurs  

Prijava na konkurs se vrši isključivo elektronskim putem, putem elektronske adrese info@nplsportmarketing.com i vraćanje informacija o prihvatanju dokumenata koje su kandidati poslali biće obezbeđeno u realnom vremenu.  

Pravna kancelarija daje neophodna pojašnjenja za kandidate u vezi sa kriterijumima javnog konkursa u fazi prijave.  

Obrazac za zahtev (prijavu) i Izjava pod zakletvom mogu se preuzeti sa sajta NPL Sport Marketing SH.A. www.nplsportmarketing.com ili se može dobiti u kancelarijama preduzeća  

 

IX. Način vrednovanja i kriterijumi bodovanja;  

Evaluacija kandidata se odvija putem intervjua (usmeni test).  

Postupak ocenjivanja javnog konkursa sadrži ukupno sto (100) bodova, pri čemu je prolaznost ostvarenje od najmanje pedesetpet (55) bodova iz svih faza javnog konkursa.  

 

X. Približan kalendar procedure zapošljavanja;  

U roku od sedam (7) dana po isteku roka za konkurs, Upravni odbor vrši preliminarnu verifikaciju prijava, radi utvrđivanja ispunjavanja kriterijuma konkursa od strane kandidata prema pristiglim prijavama.  

 

XI. Imajte na umu da prijave poslate nakon isteka roka neće biti razmatrane.  

Prijave poslate nakon 22.07.2024. godine neće se razmatrati.  

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i uđu u uži izbor.  

 

Apliko për këtë pozitë