Punëtor fizik

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, Rregullores mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve dhe detyrave të punës nr.1292 të datë 16.06.2023 si dhe Rregullores për procedurat e rekrutimit,  si dhe kërkesës me nr Arkivi 1294 të 10.05.2024 NPL ”Gjelbër” rishpall këtë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të punës

  

Titulli: Punëtor fizik 

Numri i pozitave: 3

Niveli i pagës: 13

Kohëzgjatja e kontratës: puna provuese 6 muaj (me mundësi vazhdimi)

Kualifikimi : shkolla e mesme

Pëvoja e punës: 1 vit përvojë pune

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • kryen punët fizike në mihjen e varrit, lëshimin e kufomës, mbylljen e varrit dhe punët në mirëmbajtjen e varrezave;
 • bënë ekskumimin, mihjen, nxjerrjen e kufomës, mbylljen e varrit dhe dezinfektimin e vendit;
 • kujdeset për higjienën në morg, për pajimet dhe instalimet, bënë bartjen e kufomës  prej morgut dhe vendvarrimit; 
 • është i obliguar të këtë sjellje korrekte duke respektuar rregullat e ceremonive të varrimit;
 • kryen te gjitha punët në mirëmbajtjen e gjelbërimit në sipërfaqet e varrezave 
 • kryen dhe punë të tjera duke u bazuar në veprimtarinë e ndërmarrjes dhe urdhëresës së eprorit, 
 • obligohet të lëvizë nga njësia në njësi, zona të tjera,  në raste të veçanta dhe sipas kërkesës së punës me urdhër të Drejtorit të Operativës 
 • për punën e tij i përgjigjet Kryepunëtorit dhe Udhëheqësit të Njësisë

Procedurat e konkurrimit

Kandidatët e interesuar, aplikimin mund ta bëjnë në mënyrë Elektronike (online) përmes emailit  zyrtar : aplikimet@gjelber.com.

 Kandidatët duhet të dërgojnë te gjithë dokumentacionin e skenuar nëpërmjet emailit. 

Të gjithë kandidatët që i plotësojnë kriteret e verifikimit paraprak do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit. 

Poentimi nga Komisioni për Rekrutim do të bëhet si në vijim:

- Jetë përshkrimi (CV) i kandidatit vlerësohet deri në dhjetë (10) pikë

- Testimi me shkrim deri në shtatëdhjetë (70) pikë dhe 

- Intervistimi deri në njëzetë (20) pikë.

Kalendari i përafërt i procedurës së rekrutimit: 

Procedura e rekrutimit pritet të zgjasë 45 ditë nga data e shpalljes (ky afat është i përafërt dhe mund të jetë subjekt i ndryshimeve siç specifikon legjislacioni në fuqi.)   

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit. 

 

Aplikacionit duhet bashkangjitur:

 • Aplikacioni për punësim i NPL ”Gjelbër” (i cili shkarkohet nga web faqja zyrtare www.gjelber.com
 • Deklarata nën betim (e cili shkarkohet nga web faqja zyrtare www.gjelber.com)
 • CV
 • Dëshmitë për kualifikim shkollor
 • Dëshmitë për përvojen e punës
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën nga Gjykata e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar (jo më të vjetër se gjashtë muaj)
 •  

Aplikacionet dhe dokumentacioni  i pakompletuar sipas kërkesave të përcakuara në këtë shpallje si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit, nuk do të shqyrtohen.

Shpallja është e hapur që nga data 31.05.2024 deri më 15.06.2024 në orën 15:00.  

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni Divizionin e Burimeve Njerëzore të NPL”Gjelbër” SH.A.

Na osnovu člana 8 Zakona o radu br. 03/L-212, Uredbe o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i zadataka br.1292 od 16.06.2023. godine i Uredbe o postupku regrutacije, kao i Zahteva br. 1294 od 10.05.2024 „Gjelbër“ ponovo objavljuje:

 

K O N K U R S

Da popuni radna mesta

  

Naziv: Fizički radnik

Broj pozicija: 3

Visina plate: 13

Trajanje ugovora: probni rad 6 meseci (sa mogućnošću produženja)

Kvalifikacija: srednja škola

Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva

Poslovi i odgovornosti:

 • Obavlja fizičke poslove na kopanju mezara, oslobađanju leša, zatvaranju mezara i poslovima na održavanju groblja;
 • Ekshumira leševi, zatvora grobnicu i dezinfikovati mesto;
 • Brine o higijeni u mrtvačnici, opremi i instalacijama, nosi leš iz mrtvačnice i sahrane;
 • Dužan je da se ponaša korektno uz poštovanje pravila pogrebnih obreda;
 • Obavlja sve poslove na održavanju zelenila na površinama groblja
 • Obavlja i druge poslove na osnovu delatnosti preduzeća i naloga pretpostavljenog,
 • Dužan je da prelazi iz jedinice u jedinicu, druge prostore, u posebnim slučajevima i prema uslovima rada po nalogu direktora operative.
 • Za svoj rad odgovara glavnom radniku i rukovodiocu jedinice.

Konkursne procedure

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu elektronskim putem (onlajn) putem zvanične mejl adrese: aplikimet@gjelber.com. Kandidati moraju da pošalju svu skriptiranu dokumentaciju putem e-pošte.

Svi kandidati koji ispunjavaju kriterijume prethodnog skrininga biće podvrgnuti pismenom testu i intervjuu.

Bodovanje od strane Komisije za zapošljavanje vršiće se na sledeći način:

 

 • Biografija kandidata vrednuje se do deset (10) bodova
 • Pismeni test do sedamdeset (70) poena i
 • Intervju do dvadeset (20) poena.

Okvirni kalendar procedure zapošljavanja:

Očekuje se da će postupak regrutacije trajati 45 dana od datuma objave (ovaj rok je približan i može biti podložan promenama u skladu sa važećim zakonodavstvom.)

Samo odabrani kandidati će biti pozvani na dalje procedure zapošljavanja.

Prijava mora biti priložena:

 • Prijava za zapošljavanje NPL „Gjelber“ (koja se može preuzeti sa zvaničnog sajta www.gjelber.com)
 • Izjava pod zakletvom (koja se može preuzeti sa zvaničnog sajta www.gjelber.com)
 • CV
 • Dokaze o školskoj spremi
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Kopija lične karte
 • Uverenje iz suda kojim se dokazuje da nije osuđivan (ne starije od šest meseci)

Nepotpune prijave i dokumentacija prema uslovima navedenim u ovom oglasu, kao i one koje pristignu nakon isteka konkursnog roka, neće se razmatrati.

Oglas je otvoren od 31.05.2024 do 15.06.2024 u 15:00 časova.

Za detaljnije informacije možete kontaktirati Odsek za ljudske resurse NPL "Gjelbër" SH.A.

Shpallja ka skaduar