Vozites vendor

Delfin LTD
E skaduar

 

Subjekti Afarist "Delfin Ltd." Sh.p.k. me seli në Prishtinë publikon:

 

KONKURS PËR PUNË

 

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozitën e Vozitësit vendor.

 

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

  • Të kenë përgatitje të mesme shkollore;
  • Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë; 
  • Të ketë patentë shofer të kategorisë C;
  • Të kenë përvojë pune në pozitën përkatëse;

 

 

Punët dhe detyrat për pozitën e Vozitësit vendor janë: 

 

  • Pranimi i mallit nga depoisti dhe dorëzimi i tij në gjendje të rregullt te blerësi;
  • Është përgjegjës për ruajtjen dhe përkujdesjen ndaj mallit gjatë transportit; 
  • Mban evidencë për të gjitha vërejtjet eventuale të blerësve dhe i paraqet ato tek personi përgjegjës;
  • Kujdeset për mirëmbajtjen e automjetit sipas rregullores për shfrytëzimin e automjetit;
  • Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë tek udhëheqësi i logjistikës.

 

 

Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do t’i nënshtrohen intervistës. Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 31 korrik 2021, në e-mail adresën: hr@delfinltd.com me subjektin “Vozitës”. 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel