Zyrtar Koordinues në Qendrën e Qenve Endacak

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, Rregullores mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve dhe detyrave të punës nr.1292 të datës 16.06.2023, plotësim ndryshimin e saj të datës 03.06.2024 me nr protokoli 1589 i Rregullores për procedurat e rekrutimit, si dhe Kërkesës me nr Arkivi 1726 të datës 14.06.2024, NPL ”Gjelbër” SH.A. shpall këtë:

 

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës

  

Titulli: Zyrtar Koordinues në Qendrën e Qenve Endacak

Numri i pozitave: 1

Niveli i pagës: 9

Kohëzgjatja e kontratës: puna provuese 6 muaj (me mundësi vazhdimi)

Kualifikimi: Diplomë Universitare – Fakulteti Ekonomik, Juridik apo shkenca të tjera shoqërore të ndërlidhura

Pëvoja e punës: 2 vite përvojë pune

 

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

Koordinon punën e Qendrës së Qenve Endacak me zyrën qendrore të ndërmarrjes merr pjesë aktive dhe efektive në realizimin e planeve afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata të qendrës

-përpilon listën e pagave dhe përgatit dokumentacionin përkatës

-mbikëqyr evidencën e lëvizjeve të materialit

-pranon mallin dhe përgatit porositë e mallit

-kryen edhe punë të tjera me urdhëresë të eprorit

-për punën e tij i përgjigjet Udhëheqësit të Njësisë

 

Procedurat e konkurrimit

Kandidatët e interesuar, aplikimin mund ta bëjnë në mënyrë Elektronike (online) përmes emailit  zyrtar : aplikimet@gjelber.com. Kandidatët duhet të dërgojnë te gjithë dokumentacionin e skenuar nëpërmjet emailit. 

Të gjithë kandidatët që i plotësojnë kriteret e verifikimit paraprak do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit. 

 

Poentimi nga Komisioni për Rekrutim do të bëhet si në vijim:

 

- Jetë përshkrimi (CV) i kandidatit vlerësohet deri në dhjetë (10) pikë

- Testimi me shkrim deri në shtatëdhjetë (70) pikë dhe 

- Intervistimi deri në njëzetë (20) pikë.

 

Kalendari i përafërt i procedurës së rekrutimit: 

Procedura e rekrutimit pritet të zgjasë nga data 14.06.2024 deri më 31.07.2024 (ky afat është i përafërt dhe mund të jetë subjekt i ndryshimeve siç specifikon legjislacioni në fuqi.)   

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit. 

 

Aplikacionit duhet bashkangjitur:

-Aplikacioni për punësim i NPL ”Gjelbër” (i cili shkarkohet nga web faqja zyrtare www.gjelber.com

-Deklarata nën betim (e cili shkarkohet nga web faqja zyrtare www.gjelber.com)

-CV

-Dëshmitë për kualifikim shkollor

-Dëshmitë për përvojen e punës

-Kopjen e letërnjoftimit

-Çertifikatën nga Gjykata e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar (jo më të vjetër se gjashtë muaj)

-Aplikacionet dhe dokumentacioni  i pakompletuar sipas kërkesave të përcakuara në këtë shpallje si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit, nuk do të shqyrtohen.

-Shpallja është e hapur që nga data 14.06.2024 deri më 29.06.2024 në orën 15:00.  

 

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni Divizionin e Burimeve Njerëzore të NPL”Gjelbër” SH.A.

 

Na osnovu člana 8 Zakona o radu br. 03/L-212, Uredbe o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta br 1292 od datuma16.06.2023 i dopunu izmenu od 03.06.2024 godine sa br protokola 1589 i Uredbe o postupku zapošljavanja i Zahtevom sa br. arhive 1726 od 14.06.2024 NPL „Gjelbër“ objavljuje:

K O N K U R S

Da popuni radna mesta

  

Zvanje: Službenik-koordinator u Centru i psi lutalice

Symbol „Von der Community überprüft“

Broj pozicija: 1

Visina plate: 9

Trajanje ugovora: probni rad 6 meseci (sa mogućnošću produženja)

Kvalifikacija: Univerzitetska diploma – Ekonomski, Pravni fakultet ili druge srodne društvene nauke

Radno iskustvo: 2 godina radnog iskustva

Poslovi i odgovornosti:

Koordinira rad Centra za pse lutalice sa centralom preduzeća

aktivno i efikasno učestvuje u realizaciji kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova centra

sastavlja platni spisak i priprema odgovarajuću dokumentaciju

vrši nadzor nad evidencijom kretanja materijala

prima robu i priprema narudžbine za robu

obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog

za svoj rad odgovara načelniku jedinice

Konkursne procedure

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu elektronskim putem (onlajn) putem zvanične mejl adrese: aplikimet@gjelber.com. Kandidati moraju da pošalju svu skriptiranu dokumentaciju putem e-pošte.

Svi kandidati koji ispunjavaju kriterijume prethodnog skrininga biće podvrgnuti pismenom testu i intervjuu.

 

Bodovanje od strane Komisije za zapošljavanje vršiće se na sledeći način:

-Biografija kandidata vrednuje se do deset (10) bodova

-Pismeni test do sedamdeset (70) poena i

-Intervju do dvadeset (20) poena.

 

Okvirni kalendar procedure zapošljavanja:

Očekuje se da će postupak regrutacije trajati od 14.06.2024. do 31.07.2024. (ovaj rok je približan i može biti podložan promenama u skladu sa važećim zakonodavstvom.)

Samo odabrani kandidati će biti pozvani na dalje procedure zapošljavanja.

 

Prijava mora biti priložena:

-Prijava za zapošljavanje NPL „Gjelber“ (koja se može preuzeti sa zvaničnog sajta www.gjelber.com)

-Izjava pod zakletvom (koja se može preuzeti sa zvaničnog sajta www.gjelber.com)

-CV

-Dokaze o školskoj spremi

-Dokaz o radnom iskustvu

-Kopija lične karte

-Uverenje iz suda kojim se dokazuje da nije osuđivan (ne starije od šest meseci)

 

Nepotpune prijave i dokumentacija prema uslovima navedenim u ovom oglasu, kao i one koje pristignu nakon isteka konkursnog roka, neće se razmatrati.

Oglas je otvoren od 14.06.2024 do 29.06.2024 u 15:00 časova.

Za detaljnije informacije možete kontaktirati Odsek za ljudske resurse NPL "Gjelbër" SH.A.

Shpallja ka skaduar