Zyrtar/e Ligjor/e

KEDS Energy
E skaduar

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit të lirë të punës në Zyrën Ligjore, KEDS SH.A. më datë 14.06.2022 shpall vend të lirë pune:    

 

Pozicioni i punës: ZYRTAR/E LIGJOR/E (1)

Lokacioni: Distrikti i Mitrovicës

 

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Ofron këshilla ligjore për të gjitha çështjet e kërkuara brenda departamentit duke përfshirë edhe kërkesat nga departamentet tjera;
 • Harton marrëveshje/kontrata dhe çështje tjera sipas nevojave të kompanisë në bashkëpunim me departamentet tjera;
 • Përpilon padi, përgjigje në padi, propozime, kallëzime penale, ankesa, përgjigje ndaj ankesave si dhe çështje tjera sipas nevojës;
 • Paraqitet në Gjykata si përfaqësues dhe mbron lëndët e Kompanisë;
 • Bashkëpunon me departamentet e Kompanisë për të ndihmuar në realizimin e projekteve të ndryshme;
 • Kryen hulumtime dhe drafte, përkatësisht opinione ligjore, memorandume, përmbledhje mbi çështje të ndryshme sipas mënyrës dhe kohës së kërkuar nga Këshilltari i Përgjithshëm;
 • Rishikon dokumentet ekzistuese të Kompanisë, siç janë: Politikat dhe Procedurat, rregulloret e ndryshme, marrëveshjet, etj., me qëllim të përmirësimit dhe mbrojtjes së interesave të Kompanisë si dhe harmonizimin e të njëjtave me rregulloret dhe ligjet në fuqi;
 • Merr pjesë në mbledhje të organizuara me palët e treta dhe negocime eventuale të kontratave;
 • Performon vazhdimisht edhe detyra të tjera të kërkuara nga Këshilltari i Përgjithshëm, varësisht nga nevojat e Kompanisë.

 

KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET: 

 • Kualifikim Universitar, Fakulteti Juridik;
 • Preferohet provimi i Jurisprudencës;
 • Minimum 2 vite eksperiencë pune në fushën Ligjore;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të sistemit ligjor dhe ligjeve të Kosovës, veçanërisht ligjin mbi procedurën kontestimore dhe përmbarimore, ligjin për marrëdhëniet detyrimore, si dhe kodin penal dhe të procedurës penale;
 • Njohja e gjuhës Angleze dhe Serbe janë përparësi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të paketës së MS Office;
 • Kategoria B e vozitjes është e domosdoshme;
 • Aftësi të mira të vendimmarrjes dhe aftësi për të vlerësuar rrezikun;
 • Të jetë person bashkëpunues, pozitiv dhe i hapur për punë ekipore.

 

SI TË APLIKONI? 

Ju mund të aplikoni përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:
1. Plotësoni aplikacionin tuaj online në linkun: https://careers.keds-energy.com/#/

2. Dërgoni aplikimin tuaj përmes adresës sonë të e-mailit: hr@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozicionin për të cilin po aplikoni dhe duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në;
 • Diplomën e kualifikimit;
 • Certifikatën e provimit të Jurisprudencës (nëse keni);
 • Dëshmi nga përvoja e punës/Trusti;
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata;
 • Certifikatat e trajnimeve të ndjekura.

 

Aplikimi është i hapur deri më datë: 27.06.2022, në ora 16:00.

 

SHËNIME ME RËNDËSI: 

 • KEDS ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë qytetarët pa dallim.
 • Aplikimet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikimet e mangëta refuzohen.
 • Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe që përzgjedhen në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel