Zyrtar/e për implementimin e kontratave

KEDS Energy
E skaduar

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit të lirë të punës në Departamentin e Prokurimit, KEDS SH.A. më datë 03.08.2022 shpall vend të lirë pune:

Pozicioni i punës: ZYRTAR/E PËR IMPLEMENTIM TË KONTRATAVE (1)

Lokacioni: Prishtinë, Drejtoria Qendrore

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Analizon dhe implementon kontratat e Departamentit;
 • Rishikon dhe përditëson kontratat ekzistuese;
 • Analizon rreziqet e mundshme që lidhen me kushtet specifike të kontratave;
 • Përgatit vazhdimisht raporte të implementimit të kontratave;
 • Ndihmon në sqarimin e termeve dhe kushteve për Menaxherët dhe palët e interesuara;
 • Bashkëpunon me Menaxherët në implementimin dhe zhvillimin e suksesshëm të kontratave deri në përfundimin e tyre;
 • Punon me profesionalizëm me bashkëpunëtorët brenda si dhe jashtë kompanisë;
 • Respekton të gjitha rregulloret e brendshme të kompanisë dhe çdo rregullore tjetër me të cilat punon kompania;
 • Kryen edhe detyra tjera sipas nevojave të Departamentit.

 

KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET:

 • Kualifikim Universitar, Fakulteti: Elektroteknik (drejtimi Energjetikë), Ekonomik (të gjitha drejtimet), Matematikë Financiare, apo Inxhinieri Ekonomike;
 • Minimum 1 vit eksperiencë pune profesionale;
 • Preferohet njohuri të procedurave të Prokurimit, njohuri Ekonomike dhe njohuri Teknike;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Njohuri mbi mesatare në përdorimin e Excel apo të databazës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative, analitike dhe kontrolluese;
 • Aftësi për punë ekipore dhe e hapur të bashkëpunoj vazhdimisht.

 

SI TË APLIKONI?

Ju mund të aplikoni përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme: 

1. Plotësoni aplikacionin tuaj online në linkun: https://careers.keds-energy.com/#/

2. Dërgoni aplikimin tuaj përmes adresës sonë të e-mailit: HR@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozicionin për të cilin po aplikoni dhe duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme: 

 • CV;
 • Diplomën e kualifikimit;
 • Dëshmi nga përvoja e punës/Trusti;
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata;
 • Certifikatat e trajnimeve të ndjekura.

 

Aplikimi është i hapur deri më datë: 09.08.2022, në ora 16:00.

 

SHËNIME ME RËNDËSI:

• KEDS ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë qytetarët pa dallim.

• Aplikimet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikimet e mangëta refuzohen.

• Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe që përzgjedhen në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel